אור הישר הלכות ברכות פרק ה

אור הישר הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה א
[א] נשים ועבדים חייבין בברכת המזון וספק יש בדבר אם הן חייבין מן התורה לפי שאין קבוע לה זמן או אינם חייבין מן התורה לפיכך אין מוציאין את הגדולים ידי חובתן. עיין בתשובות מהר"ם ב"ר ברוך סי' רכ"ז. אמנם יש לדקדק בדברי רבינו שעל ספק החיוב ביאר הטעם מפני שהוא מצות עשה שלא הזמן גרמא ועל ספק הפטור השמיט הטעם, והתוס' בברכות דף כ' ע"ב האריכו להבין טעם הפטור עיי"ש, ובכ"מ ביאר טעמיה דרש"י שם ולא חש לקושית התוס' שם ולטעמם, וצ"ע כעת.
אבל הקטנים חייבין בברכת המזון מדברי סופרים כדי לחנכן ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.