אור הישר הלכות ברכות פרק ב

אור הישר הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה א
[א] סדר ברכת המזון וכו' ברכה ראשונה משה רבינו תקנה שנייה תיקן יהושע שלישית תיקן דוד ושלמה בנו רביעית חכמי משנה תקנוה. עיין רמב"ן לספר המצוות שרש ראשון.

הלכה ב
[ב] הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעה"ב ואכלו פתן אין מברכין לפניה ומברכין אחר סעודתן שתי ברכות בלבד כדי שלא יבטלו מלאכת בעה"ב וכו'. ויש לדקדק אמאי אין מברכין לפניה נהי דאינה מן התורה אבל עכ"פ מדברי סופרים היא, ואי משום דמסקינן בברכות ל"ה ע"א סברא הוא דאסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, הלא בכתובות כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.