אור הישר הלכות בכורות פרק ד

אור הישר הלכות בכורות פרק ד

  

הלכה א
[א] בהמת השותפין חייבת בבכורה לא נאמר בקרך וצאנך אלא למעט שותפות הנכרי וכו'. עי' בס' יראים סי' שנ"ב ובתוס' ריש בכורות ד"ה והמשתתף וברי"ט אלגזי שם ובמה שהארכתי בחידושי שם ולדף נ"ו ע"ב ועיין עוד בלח"מ הל' קרבן פסח פ"ב ה"ו.

הלכה ג
[ג] שנאמר פטר כל רחם בבני ישראל עד שיהיה הכל מישראל. עי' כ"מ ולח"מ ובמש"כ בחידושי לבכורות דף ג' ע"א בד"ה א"ר יהושע.

הלכה ה
[ה] וכן אם קנה הנכרי מישראל בדיניהם ונתן מעות אע"פ שלא משך קנה וכו'. עי' בס' אור גדול בקונטרס קרני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.