אור הישר הלכות ביכורים פרק ד

אור הישר הלכות ביכורים פרק ד

  

הלכה ב
[ב] ואלו מביאין ולא קורין וכו' והעבד והשליח לפי שאינן יכולין לומר אשר נתת לי ה'. עי מש"כ בחידושי לערכין דף ג' ע"א ברש"י ד"ה מזמנות.

הלכה ג
[ג] הגר מביא וקורא שנאמר לאברהם אב המון גוים נתתיך וכו' ולאברהם היתה השבועה תחילה וכו'. עי' מאי דדייק בזה בשאגת אריה סי' מ"ט ועי' עוד בשבות יעקב או"ח ח"ג ריש סי' ט"ו.

הלכה ד
[ד] הקונה שני אילנות וכו' ואינו מביא אותן בעצמו אלא משלחן ביד שליח וכו' שכל שאינו ראוי לקריאה מפני הספק הקריאה מעכבת בו. עי' עין יצחק אה" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.