אור הישר הלכות ביכורים פרק ג

אור הישר הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה א
[א] הבכורים נותנין אותן לאנשי משמר והן מחלקים אותן ביניהן כקדשי המקדש. עי' בחידושי הגר"ח הלוי ז"ל הל' בכורות.

הלכה ב
[ב] היו מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ זה שבפנים חייבין עליו מיתה וכו' וזה שבחוץ הרי הוא חולין לכל דבריו. עי' מש"כ בחידושי לזבחים מ"ז ע"א בתוד"ה איזהו מקומן ד"ה ובהאי.

הלכה ג
[ג] אם אכלן הכהן בירושלים קודם הנחה בעזרה לוקה מן התורה וכו'. עי' לח"מ בכורות פ"א הט"ז.

הלכה יג
[יג] ואימתי קורין בשיר עליהן משיגיעו לעזרה הלוים היו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.