אור הישר הלכות אישות פרק כג

אור הישר הלכות אישות פרק כג

  

הלכה א
[א] האשה שהתנית על בעלה לבטל זכות מדברים שזוכה בהן הבעל אם כתב לה ועודה ארוסה קודם הנישואין א"צ לקנות מידו וכו' אחר הנישואין צריך לקנות מידו. עי' בתשובות הריב"ש סי' ק"ב ועי' עוד פ"ו ה"ח מהל' נחלות ובתשובות דברי ריבות סי' של"ט ובתשובות אור גדול סי' מ"ו ועי' עוד בלח"מ הל' טוען פי"ג ה"ח.

הלכה ה
[ה] התנה עמה שלא יירשנה ה"ז לא יירשנה אבל אוכל פירות בחייה וכו'. עי' בתשובות דברי ריבות סי' פ"ה וסי' קנ"א ועי' עוד לעיל פי"ב ה"ו וה"ט ובמפרשים שם ובמה שכתבתי בחידושי לכתובות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.