אור הישר הלכות איסורי מזבח פרק ד

אור הישר הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ב
[ב] הרובע והנרבע ושהמית את האדם אם היו שם שני עדים הרי הבהמה או העוף נסקלין ובשרן אסור בהנאה וכו'. עיין אור שמח פ"ד הכ"ב ממאכלות אסורות ובמש"כ בחידושי לכריתות כ"ד ע"א בתוד"ה דאמרו.

הלכה ג
[ג] אין הבהמה נפסלת משום רובע או נרבע עד שיהיה האדם שרבעה בן תשע שנים ויום אחד וכו'. עיין ראב"ד ומפרשים ובתשובות מקום שמואל סי' פ"ג.

הלכה ד
[ד] מאימתי תפסל הבהמה או העוף משום מוקצה משיעשו בה הכומרים מעשה כגון שיגזזו אותה וכו'. עיין עונג יו"ט סי' נ"ח בהגה"ה.


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.