אור הישר הלכות איסורי ביאה פרק יח

אור הישר הלכות איסורי ביאה פרק יח

  

הלכה א
[א] מפי השמועה למדנו שהזונה האמורה בתורה היא שאינה בת ישראל או בת ישראל שנבעלה לאדם שהיא אסורה להנשא לו וכו' לפיכך הנרבעת לבהמה אע"פ שהיא בסקילה לא נעשית זונה וכו'. עי' בתשובות מהר"ם לובלין סי' קט"ז ועי' עוד במל"מ כאן ובווי העמודים לס' יראים סי' כ"ד אות י"א ועי' עוד במ"מ כאן ובמל"מ לקמן פי"ט הל' ה' ובמל"מ הל' נערה פ"א הל' ה' ד"ה עוד ראיתי.

הלכה ב
[ב] וכן הבא על הפנויה אפילו היתה קדשה וכו'. עי' בלח"מ הל' מלכים פ"ד ה"ד.
או מאיסורי עשה וכו' ה"ז זונה. עי' במל"מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.