אור הישר הלכות איסורי ביאה פרק יב

אור הישר הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה א
[א] ישראל שבעל עכו"ם משאר האומות דרך אישות וכו' הרי אלו לוקין מן התורה וכו'. עי' בלח"מ הל' מלוה ריש פ"ג.

הלכה ב
[ב] בא על הכותית דרך זנות מכין אותו מכת מרדות מדברי סופרים וכו'. עי' במ"מ הל' אישות פ"א ה"ד.

הלכה ד
[ד] כל הבועל כותית וכו' אם פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו משובחין וזריזין ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא וכו'. עי' בתשובות חוות יאיר סי' קצ"ב אות נ"ג ובלח"מ הל' מלכים פ"ח ה"ב.

הלכה י
[י] אבל ישראל הבא על העכו"ם בין קטנה בת שלש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.