אור הישר הלכות איסורי ביאה פרק ד

אור הישר הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה ג
[ג] אבל נדה וזבה וכו' שבימים וטבילה תלה הכתוב שנאמר ורחצו במים זה בנין אב לכל טמא שהוא בטומאתו עד שיטבול. עי' חתם סופר חלק יו"ד סי' קצ"ד.

הלכה ה
[ה] כל דם שתראה היולדת וכו'. עי' מל"מ ובנועם ירושלמי חלה פ"ג.

הלכה ט
[ט] כל הנשים שיש להן וסת בחזקת טהרה לבעליהן עד שתאמר לו טמאה אני או עד שתוחזק נדה בשכנותיה. עי' בתשובות הרמ"א סי' ב'.

הלכה י
[י] האשה שאמרה לבעלה טמאה אני וחזרה ואמרה טהורה אני וכו' אינה נאמנת ואם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.