אור הישר הלכות אבל פרק י

אור הישר הלכות אבל פרק י

  

הלכה א
[א] אבל דברים שבגלוי אינו נוהג בהן אבילות אלא לובש מנעליו וכו'. עי' כתונת פסים לנמוקי יוסף מו"ק פ"ג דף רפ"ט ע"א.

הלכה ג
[ג] וכל הקובר את מתו אפילו שעה אחת קודם הרגל או קודם ר"ה ויוה"כ בטלה ממנו גזירת שבעה. עי' חתם סופר חלק יו"ד סי' שמ"ו.

הלכה ו
[ו] חל ששי שלו בערב הרגל ואין צ"ל חמישי או שלישי אינו מגלח וכו'. עי' מ"מ הל' יו"ט פ"ז הי"ח.

הלכה ח
[ח] הקובר את מתו בתוך הרגל וכו' לאחר הרגל מתחיל למנות שבעה ונוהג בהן כל דברי אבלות. עי' הע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.