אור הישר הלכות אבל פרק ט

אור הישר הלכות אבל פרק ט

  


הלכה ג
[ג] כל אלו הקרעים קורע עד שהוא מגלה את לבו ואינו מאחה לעולם וכו'. עי' העמק שאלה לשאילתות פרשת ויחי סי' ל"ה אות י"ד.

הלכה ה
[ה] ומנין שקורע על רבו כדרך שקורע על אביו שנאמר והוא מצעק אבי אבי וכו'. עי' בתשובות מהרי"ק סי' קס"ט.

הלכה יא
[יא] א חכם שמת הכל קרוביו והכל קורעין עליו עד שמגלין את לבם וכו'. עי' כ"מ ולח"מ הל' ת"ת פ"ה ה"ט.