אור הישר הלכות אבל פרק ב

אור הישר הלכות אבל פרק ב

  

הלכה א
[א] ומתאבל על אחיו ועל אחותו שהן מאמו. עי' הל' יבום פ"א ה"ז ובמ"מ שם.

הלכה ד
[ד] כל קרובים שהוא חייב להתאבל עליהן ה"ז מתאבל עמהם בפניהם מדברי סופרים כיצד הרי שמת בן בנו וכו'. עי' כתונת פסים לנמוקי יוסף מו"ק פ"ג דף ר"צ ע"א.

הלכה ו
[ו] לה יטמא מ"ע שאם לא רצה להטמא מטמאין אותו על כרחו. עי' רדב"ז בלשונות הרמב"ם סי' קכ"א וסי' קע"ב ובמה שהארכתי בחידושי לזבחים דף ק' ע"א ועי' עוד בשאגת אריה סי' ס"ו.

הלכה ז
[ז] אשתו של כהן מתטמא לה על כרחו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.