אופה

אופה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1149 מקורות עבור אופה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת כלים פרק ה

 תנור שהוסק מאחוריו או שהוסק שלא לדעתו או שהוסק בבית האומן טמא מעשה שנפלה דליקה בתנורי כפר סגנה ובא מעשה ליבנה וטימאן רבן גמליאל:משנה ה[*] מוסף התנור של בעלי בתים טהור ושל נחתומין טמא מפני שהוא סומך עליו את השפוד רבי יוחנן הסנדלר אומר מפני שהוא אופה בו כשהוא נדחק כיוצא בו מוסף היורה של שולקי זיתים טמא ושל צבעים טהור:משנה ו[*] תנור שנתן בו עפר עד חציו מעפר ולמטן מטמא במגע מעפר ולמעלן מטמא באויר נתנו ע"פ הבור או ע"פ הדות ונתן שם אבן ר' יהודה אומר אם מסיק מלמטן והוא נסוק מלמעלן טמא וחכ"א הואיל והוסק

2

משנה מסכת כלים פרק ט

 משנה מסכת כלים פרק טמשנה א[*] מחט או טבעת שנמצאו בנחושתו של תנור נראין אבל לא יוצאים אם אופה את הבצק והוא נוגע בהן טמא באי זה בצק אמרו בבצק הבינוני נמצאו בטפילת התנור מוקף צמיד פתיל אם בטמא טמאין ואם בטהור טהורים נמצאו במגופת החבית מצדיה טמאים מכנגד פיה טהורים נראין בתוכה אבל לא לאוירה טהורין שוקעים בתוכה ותחתיהם כקליפת השום טהורין:משנה ב[*] חבית שהיא מלאה משקין טהורין ומניקת בתוכה מוקפת צמיד פתיל ונתונה באהל המת בית שמאי אומרים החבית והמשקין טהורין ומניקת טמאה ובית הלל אומרים אף מניקת טהורה חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי:

3

משנה מסכת כתובות פרק ה

 משנה דהמקדיש מעשה ידי אשתו הרי זו עושה ואוכלת המותר רבי מאיר אומר הקדש רבי יוחנן הסנדלר אומר חולין:משנה ה[*] אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת מבשלת ומניקה את בנה מצעת לו המטה ועושה בצמר הכניסה לו שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת שתים אינה מבשלת ואינה מניקה את בנה שלש אינה מצעת לו המטה ואינה עושה בצמר ארבעה יושבת בקתדרא רבי אליעזר אומר אפילו הכניסה לו מאה שפחות כופה לעשות בצמר שהבטלה מביאה לידי זימה רבן שמעון בן גמליאל אומר אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוציא ויתן כתובתה שהבטלה מביאה לידי שיעמום:

4

משנה מסכת פסחים פרק ג

 אמר רבי יהושע לא זה הוא חמץ שמוזהרים עליו בבל יראה ובבל ימצא אלא מפרשתה ומנחתה עד הערב ואם החמיצה החמיצה:משנה ד[*] רבן גמליאל אומר שלש נשים לשות כאחת ואופות בתנור אחד זו אחר זו וחכמים אומרים שלש נשים עוסקות בבצק אחת לשה ואחת עורכת ואחת אופה רבי עקיבא אומר לא כל הנשים ולא כל העצים ולא כל התנורים שוין זה הכלל תפח תלטוש בצונן:משנה ה[*] שיאור ישרף והאוכלו פטור סידוק ישרף והאוכלו חייב כרת איזהו שיאור כקרני חגבים סידוק שנתערבו סדקיו זה בזה דברי רבי יהודה וחכמים אומרים זה וזה האוכלו חייב כרת ואיזהו שיאור כל שהכסיפו

5

תוספתא מסכת ביצה (יום טוב) (ליברמן) פרק ב

 טוב שחל להיות ערב שבת אין מערבין לא בחצירות ולא בתחומין דברי ר' וחכמים אומ' מערבין בחצרות אבל לא בתחומין מערבין בפת לשבת ובתבשיל ליום טוב תבשיל שאמרו אפי' צלי אפי' שלוק אפי' קוליס שנתן עליו חמין מערב יום טוב הלכה בהעושה תבשיל מערב יום טוב אופה ומבשל עליו בשבת ומטמין עליו את החמין ורשיי לאוכלו מבעוד יום ורשיי ליתנו במתנה ותחלתו וסופו אין לו שיעור הלכה גרשאין בני חצר לעשות תבשיל לאפות ולבשל עליו בשבת ורשיין לעשותו שתוף למבוי הרי ששכח ולא עירב ואחרים שעירבו מותרין לעשות לו הוא עצמו ששכח ולא עירב מותר למלות לו חבית

6

תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ד

 טהור: הלכה חתנור שחלקו לשנים ואפילו כל שהוא ואפילו מבית האומן טמא לפי שאי אפשר לכוון: הלכה טתנור של סדקי שנתן הסדק כלפי הזוית ומירחו בטיט מן הצדדין ר' נתן מטמא מפני שזוית מחברתו וחכמים מטהרין דף של תנור שנתנו בזוית להיות אופה בו טהור ואם יש בו רוב תנור טמא: הלכה יתנור של סדקין שעשה טפלה לכל אחד ואחד ומקום הסדקים מגולה טמא נתן חול או צרורות טהור כפרן טיט על גבי הסדק טמא חרש על גבי סדק טהור מירחו בטיט מלמעלה או שעשה לו מעלה מבחוץ טמא מפני שהטפלה עושה את כולו אחד: הלכה יא

7

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ה

 כך ובין כך הרי הן של עצמה] הלכה גהמקדיש מעשה ידי אשתו הרי זה מעלה לה פרנסה מתוכן והשאר הקדש הלכה דמלאכות שהאשה עושה לבעלה שבעה גופי מלאכות מנו ושאר לא הוצרכו לימנות [הכניסה לו בין משלו ובין משלה לא טוחנת ולא אופה ולא מכבסת] כופה לעשות לבנו ולבתה לאחיו ולאחיה ולהטיל לפני בהמתו מקום שנהגו שלא לעשות אחת מכל אילו אינו יכול לכופה ר' יהודה או' אף אין כופה לעשות פשתן מפני שמסריח את הפה ומשרביט את השפתים הלכה הנדרה שלא להניק את בנה בית שמיי או' שומטת את דדיה מפיו ובית הלל אומ' כופה אותה

8

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק ג

 אילו אסורות ר' יוסה או' השורה שעורין במים ונתבקעו הרי אילו אסורות ובחומץ בין כך ובין כך מותר מפני שהחומץ צומתן הלכה האין לשין את המצה ברותחין מפני שהן חולטין ולא בפושרין מפני שמחמיצין אבל לשין אותה בצונן אין לשין את העיסה בשאר משקין ואם לש אופה מיד ור' מאיר אוסר אבל מקטפין אותה בכולן הלכה ומי תשמישו של נחתום שופכין אותן במקום האישבורן ואין שופכין אותן במקום קטפריס מפני שמתכנסות ובאות לידי חמוץ הלכה זהאשה שכינסה מי תשמישו של נחתום ללוש בהן למוצאי יום טוב הרי אילו אסורין יתר על כן היו נשים נוהגות שלא היו

9

מסכתות קטנות מסכת תפילין פרק א

 אפונדתו אף על פי שיש לתוכה מעות. ותולה אותם בכרעי המטה, אם יש עמו אחר אסור. לא יתנם תחת ראשו, ואם היה כמשמרן מותר. אם היה משאם כבד והזיע אינו חושש לחלוץ את תפיליו, היוצר חולץ של יד ומניח של ראש, הנחתום חולץ של ראש ומניח של יד, ואם היה אופה בשתי ידיו חולץ אף של יד. הלכה יזהנכנס לבית של ערומים חולץ את תפיליו ורוחק ארבע אמות מן הערומים. מקצתן ערומים ומקצתן מכוסים לא יחלץ ולא יניח בתחילה. הלכה יחהנכנס לבורסקי למשרה ולכובסים חולץ את תפיליו ורוחק ארבע אמות. הנכנס לבית הכסא חולץ את תפיליו ורוחק ארבע

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביצה פרק ב

 דר' יהושע את אשר תאפו ואת אשר תבשלו בשלו א"ר ליעזר אתיא כמאן דאמר במרה ניתנה השבת ברם כמ"ד באלוש ניתנה השבת עומדין באלוש ומזהירין באלוש איתא חמי דבר תורה הוא אסור ועירובי תבשילין מתירין א"ר אבהו בדין היה שיהו אופין ומבשלין מי"ט לשבת אם אומר את כן אף הוא אופה ומבשל מי"ט לחול איתא חמי מציעין את המיטות מי"ט לשבת ואין אופין ומבשלין מי"ט לשבת א"ר אילא ולמה מציעין מי"ט לשבת שכן מציעין את המיטות מלילי שבת לשבת ויאפו או יבשלו מי"ט לשבת אין אופין ומבשלין מלילי שבת לשבת ר' כהנא בריה דר' חייה בר בא אמר ובלבד שלא

1234567891011121314151617181920