אונס

אונס מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13297 מקורות עבור אונס. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק ג

 זוז כרשב"ג אביו ואחיו נותנין לה והיא זקוקה לחליצה ולייבום. ר' אבהו בשם רבי יוחנן סדר הסימפון כך הוא אנא פלן בר פלן מקדש ליך אנת פלנית ברת פלן על מנת ליתן ליך מיקמת פלן ומכנסיניך ליום פלן ואין אתא יום פלן ולא כנסתיך לא יהוי לי כלום. אירע לו אונס. רבי יוחנן אמר אונסא כמאן דלא עבד. רשב"ל אמר אונסא כמאן דעבד. על דעתיה דרשב"ל היך צריך למיעבד דאין אתא יום פלן ולא הויתי כונסה לי לא יהא עליך כלום. ר' יוחנן דמיך פקיד לבנתיה דיהוון עבדן כרשב"ל. אמר שמא יעמוד בית דין אחר ויסבור דכוותיה ונמצאו בניו באין

32

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבועות פרק ח

 בעון מישבעוניה והוא קפץ ומשתבע. רבי חייה בשם רבי יוחנן בעומדת על אבוסו. רבי זירא בעי מה איתאמרת בעומדת או אפילו עומדת ואין תימר אפילו עומדת היא הדא היא הדא. אין תימר בעומדת מחלפה שיטתיה דר' יוחנן תמן אמר טענו טענת אבוד ונשבע לו והפריש קרבן ואחר כך טענו טענת אונס פטור והכא את מר הכין. אמר רבי לא שנייא היא שהיא כיוצא וידוייו בשבועה. מקשייא על דעתיה דרבי זירא אמר לו איכן שורי אמר לו נגנב משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידין אותו שגנבו משלם תשלומי כפל הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם והכא כיון שמשך בטוענו טענת אבוד

33

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק א

 ולא כן תניין שאין ב"ד יכול לבטל את דברי ב"ד חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין. אתא רב אבון רב יהודה בשם שמואל לא שנו אלא חוץ לשמונה עשרה. הא בתוך שמונה עשרה אפילו גדול אינו מבטל מפני שעמדה להן בנפשותיהן. א"ר מנא לא מסתברא דלא הואיל והיא אונס בטל. התיבון הרי שמן. הרי בתוך שמונה עשרה. ורבי יונתן מקשי לה. רב כהנא בריה דרבי חייא בר אבא רבי אחא מטי בה בשם רבי יוחנן שמן ביטלו מבוטל. נחמן בריה דרבי שמואל בר נחמני בשם רבי שמואל בר נחמני חמש חטאות מיתות רצו בית דין לבטל מבטלין. אמר

34

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כב

 נושא שכר מיכן אמרו שלשה עשר הן אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער שואל ושומר חנם שכיר ונושא שכר נזק וצער וריפוי ושבת ובושת. סל' פסקא'פסוק טו(טו). וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורסה פרט לשנתארסה ונתגרשה יאמר באונס מה אני צריך לומר במפותה מה אונס חמור אינו חייב על שנתארסה ונתגרשה מפתה הקל אינו דין שלא יהא חייב על שנתארסה ונתגרשה צריך לאומרו מה מפתה הקל חייב על שנתארסה ונתגרשה אונס חמור אינו דין שיהא חייב על שנתארסה ונתגרשה ת"ל וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורסה פרט לשנתארסה ונתגרשה. בתולה ולא בעולה יאמר באונס מה אני

35

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ז

 עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת (דברים יט טו) שאין ת"ל אחד אלא זה בנה אב כל מקום שנאמר עד הרי הוא בכלל שנים עד שיפרוט לך הכתוב אחד. והיא לא נתפשה, להוציא את האנוסה או בין בישראל ובין בכהונה אמרת אם המטמאה טומאה קלה עשה בה אונס כרצון בכהונה סוטה חמורה דין הוא שנעשה אונס כרצון בכהונה. ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו, רשות דברי ר' ישמעאל ר' אליעזר אומר חובה. או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה, ר' עקיבא אומר מה ת"ל נטמאה נטמאה שלש פעמים אלא טמאה לבעל וטמאה לבועל וטמאה

36

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא כח

 ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא כח (כח) וכי ימות מת עליו, להוציא את הספק שהיה בדין ומה אם במקום שלא עשה אונס כרצון עשה ספק כוודאי כאן שעשה אונס כרצון אינו דין שנעשה ספק כוודאי ת"ל וכי ימות מת עליו להוציא את הספק. בפתע, להביא את האונס שהיה בדין ומה אם במקום שעשה ספק כוודאי לא עשה אונס כרצון כאן שלא עשה ספק כוודאי אינו דין שלא נעשה אונס כרצון ת"ל בפתע להביא את האונס, פתאום להביא את השוגג והדין נותן ומה אם במקום שלא חייב את המזיד חייב את השוגג כאן שחייב את המזיד אינו דין שנחייב את השוגג

37

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רמד

 ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רמד (כח) כי ימצא איש נערה, בתולה, נאמר כאן בתולה ונאמר בתולה במפתה מה אונס חמור אינו חייב אלא על בתולה מפתה הקל אינו דין שלא יהא חייב אלא על בתולה או חילוף אם מפתה הקל הרי הוא חייב על בתולה ועל שאינה בתולה אונס חמור אינו דין שיהא חייב על הבתולה ועל שאינה בתולה מה תלמוד לומר בתולה באונס שיכול לא יהא נותן לאביה אבל יהא נותן לה תלמוד לומר בתולה פרט לבעולה אין לי אלא בעולה מוכת עץ מנין תלמוד לומר בתולה פרט למוכת עץ. נאמר כאן אשר לא ארשה ונאמר במפתה

38

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ט

 ת"ל לא יקום עד אחד באיש וגו' שאין ת"ל אחד אלא בנה אב כל מקום שנאמר עד הרי הוא בכלל שנים עד שיפרוט לך הכתוב אחד, והיא לא נתפשה להוציא את האנוסה שמותרת לבעלה או יכול בין ישראל בין בכהונה אמרת מה אם שרצים קלים שהיא טומאה קלה עשו בה אונס כרצון בכהונה סוטה חמורה דין הוא שעושה אונס כרצון בכהונה.ל ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו שלא יקנא לה לא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש אלא מתוך דבר של אימה תני' המקנא לאשתו רבי אליעזר אומר מקנא לה ע"פ שנים ומשקה ע"פ עד

39

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה י

 היה מכירה אחד בסוף העולם אין זו טומאת התהום היה טמון בתבן או בצרורות הרי זו טומאת התהום במים באפלה ובנקיקי הסלעים אין זו טומאת התהום ולא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד, בפתע פתאום רבי יונתן אמר בפתע זה שוגג וכה"א (במדבר לה) בפתע בלא איבה הדפו, פתאום זה אונס וכה"א (שם /במדבר/ יב) ויאמר ה' פתאום אל משה וגו' ורבנן אמרי פתאום זה מזיד וכה"א (משלי כב) ופתיים עברו ונענשו, ד"א פתאום זה שוגג דכתיב (שם /משלי/ יד) פתי יאמין לכל דבר וכי מאחר שיש בפתאום להוציא ממנו מזיד אונס ושוגג למה צריך הכתוב לכתוב בפתע להביא את

40

אסתר רבה (וילנא) פרשה ב

 להיתיה למאני דהבא וכספא די הנפק נבוכדנצר וגו', מה כתיב ביה בליליא קטיל בלשאצר מלכא כשדאה.יב ויין מלכות רב להלן כתיב (שם /דניאל ה'/) ולקבל אלפא חמרא שתה, ברם הכא כתיב ויין מלכות רב כיד המלך ככוסות ביד המלך.יג והשתיה כדת אין אונס, כדת כל מקום ומקום, אית אתר דבעי מיגם ובתר כן שתי, ואית אתר דשתי ובתר כן מיגם, כדת כל אומה ואומה, כאילין כותאי דלא שאתן חמרא דזיקין אייתי להון חמרא דקולי', אין אונס, באנפקא, רב אמר אין אונס ביין נסך, א"ר בנימין בר לוי אין אונס בפקתא, לפום דתמן שאתן בגסא לפיכך אין אונס בפקתא,

1234567891011121314151617181920