אונס

אונס מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13297 מקורות עבור אונס. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא מציעא פרק ז

 שומרי פירות אוכלין מהלכות מדינה אבל לא מן התורה ארבעה שומרין הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר שומר חנם נשבע על הכל והשואל משלם את הכל ונושא שכר והשוכר נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המתה ומשלמין את האבדה ואת הגנבה:משנה ט[*] זאב אחד אינו אונס שני זאבים אונס רבי יהודה אומר בשעת משלחת זאבים אף זאב אחד אונס שני כלבים אינו אונס ידוע הבבלי אומר משום ר' מאיר מרוח אחת אינו אונס משתי רוחות אונס הלסטם הרי זה אונס הארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי זה אונס אימתי בזמן שבאו מאליהן אבל אם הוליכן למקום גדודי חיה

2

משנה מסכת בכורות פרק ח

 ראיה שנפדה לאחר שלשים יום בחזקת שנפדה עד (נ"א שיאמרו לו) שיביא ראיה שלא נפדה הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם את בנו רבי יהודה אומר בנו קודמו שמצותו על אביו ומצות בנו עליו:משנה ז[*] חמש סלעים של בן במנה צורי שלשים של עבד וחמשים של אונס ושל מפתה ומאה של מוציא שם רע כולם בשקל הקדש במנה צורי וכולם נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ מן השקלים:משנה ח[*] אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות ולא בהקדשות כתב לכהן שהוא חייב לו חמש סלעים חייב ליתן לו ובנו אינו פדוי לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו מתנה

3

משנה מסכת טהרות פרק ט

 א[*] זיתים מאימתי מקבלין טומאה משיזיעו זיעת המעטן אבל לא זיעת הקופה כדברי ב"ש רש"א שיעור זיעה ג' ימים בה"א משיתחברו ג' זה לזה ר"ג אומר משתגמר מלאכתן וחכ"א כדבריו:משנה ב[*] גמר מלמסוק אבל עתיד ליקח גמר מליקח אבל עתיד ללוות אירעו אבל או משתה או אונס אפילו זבים וזבות מהלכים עליהן טהורין נפלו עליהן משקין טמאין אין טמא אלא מקום מגען והמוחל היוצא מהן טהור:משנה ג[*] נגמרה מלאכתן הרי אלו מוכשרין נפלו עליהן משקין טמאין המוחל היוצא מהן ר"א מטהר וחכמים מטמאין אר"ש לא נחלקו על המוחל היוצא מן הזיתים שהוא טהור ועל מה נחלקו על היוצא

4

משנה מסכת כלאים פרק ז

 משנה ו[*] האנס שזרע את הכרם ויצא מלפניו קוצרו אפילו במועד עד כמה הוא נותן לפועלים עד שליש יתר מכאן קוצר כדרכו והולך אפילו לאחר המועד מאימתי הוא נקרא אנס משישקע:משנה ז[*] הרוח שעלעלה את הגפנים על גבי תבואה יגדור מיד אם ארעו אונס מותר תבואתו שהיא נוטה תחת הגפן וכן בירק מחזיר ואינו מקדש מאימתי תבואה מתקדשת משתשריש וענבים משיעשו כפול הלבן תבואה שיבשה כל צרכה וענבים שבשלו כל צרכן אין מתקדשות:משנה ח[*] עציץ נקוב מקדש בכרם ושאינו נקוב אינו מקדש ור"ש אומר זה וזה אוסרין ולא מקדשין המעביר עציץ נקוב בכרם אם הוסיף במאתים אסור:

5

משנה מסכת כתובות פרק ג

 ממון שנאמר (שמות כא) ולא יהיה אסון ענוש יענש:משנה גנערה שנתארסה ונתגרשה רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה:משנה ד[*] המפתה נותן שלשה דברים והאונס ארבעה המפתה נותן בושת ופגם וקנס מוסף עליו אונס שנותן את הצער מה בין אונס למפתה האונס נותן את הצער והמפתה אינו נותן את הצער האונס נותן מיד והמפתה לכשיוציא האונס שותה בעציצו והמפתה אם רצה להוציא מוציא:משנה ה[*] כיצד שותה בעציצו אפילו היא חגרת אפילו היא סומא ואפילו היתה מוכת שחין נמצא בה דבר ערוה או שאינה ראויה לבא בישראל אינו רשאי

6

משנה מסכת מועד קטן פרק ב

 משנה מסכת מועד קטן פרק במשנה א[*] מי שהפך את זיתיו ואירעו אבל או אונס או שהטעוהו פועלים טוען קורה ראשונה ומניחה לאחר המועד דברי רבי יהודה ר' יוסי אומר זולף וגומר וגף כדרכו:משנה ב[*] וכן מי שהיה יינו בתוך הבור ואירעו אבל או אונס או שהטעוהו פועלים זולף וגומר וגף כדרכו דברי רבי יוסי רבי יהודה אומר עושה לו לימודים בשביל שלא יחמיץ:משנה ג[*] מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים ושולה פשתנו מן המשרה בשביל שלא תאבד ובלבד שלא יכוין את מלאכתו במועד וכולן אם כיונו מלאכתן במועד יאבדו:משנה ד[*] אין לוקחין בתים עבדים ובהמה אלא

7

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ח

 שנתן את שלו אם ראוי לשמירה פטור ואם לאו חייב הלכה טואי זהו שוכר שכר ממנו בהמה שכר ממנו כלים אי זהו נושא שכר שכרו לשמר לו את הבהמה שכרו לשמור לו את הכלים והלכה למקום גדודי חיות וליסטין טרפתה חיה או שנטלוה ליסטין הרי זה אונס הוליכה למקום גדודי חיות וליסטין טרפתה חיה או שנטלוה ליסטין הרי זה אינו אונס מתה כדרכה הרי זה אונס סיגפה ומתה אינו אונס עלתה לראש צוקין ונפלה הרי זה אונס העלה לראשי הצוקין ונפלה אינו אונס אילו הן אונסין ששומר שכר פטור בהן כגון שהוא אומ' ותפל שבא ותקחם וגו' הלכה טז

8

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ד

 משל חבירו בין לפני הקדישו ובין לאחר הקדישו בין בשוגג בין במזיד [בין באונס ובין ברצון] פסול לגבי מזבח באונס כשר ברצון פסול הלכה ייש בנוגח שאין ברובע וברובע שאין בנוגח נוגח משלם את הכופר לאחר מיתה מה שאין כן ברובע ויש ברובע שהרובע עשה בו אונס כרצון שאין מתכוין כמתכוין מה שאין כן בנוגח

9

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ו

 אם היה בנו זריז ותורה מתקיימת בידו בנו קודמו: הלכה יאמעשה באחד שהרצה את בנו ללמוד תורה הדירו מלעשות מלאכה והתיר לו ר' יוסי למלאות לו חבית מים ולהדליק לו את הנר: הלכה יבחמש סלעים של בן שלשים של עבד חמשים של אונס ושל מפתה ומאה של מוציא שם רע כולן בשקל הקדש ובמנה צורי וכולן נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ ממותר שקלים הראויין ופדין מעשר שני שאין באין אלא מן המטבע: הלכה יגעגל זה לפדיון בני אין בנו פדוי אבל אם אמר עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני וטלית זה בחמש סלעים לפדיון בני בנו פדוי

10

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק ג

 זה מקדיש שש עשרה אמה לכל רוח עגולות לא מרובעות ר' שמעון בן אלעזר אומ' תוקע בארץ ומודד שש עשרה אמה לכל רוח עגולות לא מרובעות מפני שנראות בקרן טבלה הלכה יבר' שמעון בן יהודה אומ' משום ר' שמעון הזורע וסיערתו הרוח לאחריו מותר מפני שהוא אונס סייעתו הרוח לפניו [אסור] בעל הבית שקיים ירקות שדה בכרם אסור לו ואסור לכל אדם אחר מכל מקום שקיים ירקות שדה בכרם אסור לו ומותר לכל אדן הלשישות והלבוצין והברכוייר והבולפסין והרכפה והכרכום והקינרס והחמיתה והחלמית והסיאה והאזוב והקורנית והקישואין והדלועין והאבטיחים והמלפפונות ופול המצרי מיני זרעים הרי הן כלאים בכרם הלכה

1234567891011121314151617181920