אונן

אונן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1693 מקורות עבור אונן. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ילקוט שמעוני תורה פרשת שלח

 והקריב המקריב, והקריב אין לי אלא איש אשה מנין, תלמוד לומר המקריב מ"מ, והקריב המקריב רבי נתן אומר זה בנין אב לכל המתנדב במנחות שלא יפחות מעשרון ולוג שמן, והקריב המקריב הרי מי שאמר הרי עלי מנחה ולא פירש מנין שיביאנה בלולה, אמרת ונפש כי תקריב וגו' רבי פפייס איש אונן היה מקיימה מכאן והקריב המקריב ויין לנסך רביעית ההין שמן לבילה ויין לנסך, אמר שמואל המתנדב יין מזלפו על גבי האישים שנאמר ויין לנסך רביעית ההין אשה ריח ניחוח והא קא מכבה, כבוי במקצת לאו שמיה כבוי, והא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוריד גחלת מעל המזבח

52

ילקוט שמעוני תורה פרשת חקת

 רחמנא נושא ומ"ט כתיב מזה, הא קמ"ל דבעינן שעור הזאה, הניחא למ"ד הזאה צריכה שעור, אלא למ"ד אינה צריכה שעור מאי איכא למימר, אפילו למ"ד הזאה אינה צריכה שעור ה"מ אגבא דגברא אבל במנא צריכה שעור, דתנן כמה יהא ויהא בהן כדי הזאה כדי שיטבול ראשי הגבעולין ויזה, תניא שרפה אונן מחוסר כפורים כשרה, יוסף הבבלי אומר אונן כשרה מחוסר כפורים פסולה, ובהאי קרא קמיפלגי והזה הטהור על הטמא טהור מכלל שהוא טמא מר סבר מכלל שהוא טמא טומאה דכל התורה כולה ומר סבר טומאה דהא פרשתא, והזה הטהור על הטמא נתכוון להזות לפניו והזה לאחריו לאחריו והזה לפניו הזאתו

53

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וישב

 חברייא, ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער תלת בנין הוו ליה ליהודה ולא אשתארו מנייהו בר חד ודא הוא שלה, רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי חייא הוו אזלי בארחא, אמר רבי יוסי לרבי אלעזר אמאי כתיב בבנוי דיהודה בקדמאה ויקרא את שמו ער ובתרין אחרנין כתיב ותקרא את שמו אונן ותקרא את שמו שלה, א"ל תא חזי האי פרשתא רזא עלאה איהו וכלא איהו כדקא חזי, וירד יהודה מאת אחיו דהא אתכסיא סיהרא ונחתת מדרגא דתקנא לגו דרגא אוחרא דאתחבר ביה חויא כמה דאת אמר ויט עד איש עדלמי ושמו חירה, ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער ואיהו

54

זוהר כרך ב (שמות) פרשת משפטים

 האי דאתתקן ואתקין כלא הכי, שאר בני עלמא דאתיין בגלגולא דלא יכלין לאתתקנא הכי עאכ"ו בכל סטרין אתהפך בגלגולא, פרץ הכי הוה, בעז הכי הוה, עובד הכי הוה, (נ"א ועכ"ד אילנא אתתקן) ובכלא נפיק אילנא מסטרא דרע ואתדבק לבתר בסטרא דטוב בקדמיתא, (בראשית לח) ויהי ער בכור יהודה רע (נ"א אונן אוף הכי) מחלון אוף הכי ולאו כ"כ, אבל בהני אתעכל רע ונפיק טוב לבתר (נפק) ההוא דכתיב ביה (שמואל א טז) וטוב ראי (שם) ויי' עמו, הכא קיימא אילנא תתאה על תקוניה ומלך אלהים על גוים בשירותא דכלא מעקרא ויסודא עלאה אשתרשו דרגין ראובן שמעון לוי יהודה מה כתיב

55

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וישב מאמר ויקרא את שמו ער

 ויקרא את שמו ער, תלת בנין הוו ליה ליהודה, ולא אשתארו מנייהו בר חד, ודא הוא שלה.[אות קנא] רבי אלעזר, ורבי יוסי, ורבי חייא, הוו אזלי בארחא. אמר רבי יוסי לרבי אלעזר, אמאי כתיב בבנוי דיהודה בקדמאה, ויקרא את שמו ער, ובתרין אחרנין כתיב, ותקרא את שמו אונן, ותקרא את שמו שלה[אות קנב] א"ל תא חזי, האי פרשתא רזא עלאה איהו, וכלא איהו כדקא חזי. וירד יהודה מאת אחיו, דהא אתכסיא סיהרא, ונחתת מדרגא דתקנא, לגו דרגא אוחרא דאתחבר ביה חויא, כד"א ויט עד איש עדלמי ושמו חירה.[אות קנג] ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער, ואיהו

56

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 אריה נינהו. דאלמלא אתא גלגולא מסטרא דאחוך, יתחלפון כל דיוקנין, ויתערבון אלין באלין. ועל דא יודוך אחיך, דלא הוה חד מנהון, בגלגולא דשלשלאה דבנך. ידך זקיף, דלא הוה בך ערבוביא אחרא מנייהו.[אות קצז] והיינו מטרף בני עלית, דלא הוה טרפא לאחרא על פתורך. כרע, במיתת ער. רבץ, במיתת אונן. לבתר אתגבר כארי, לאקמא לפרץ. וכלביא, לאקמא לזרח. מי יקימנו, דכתיב, ולא יסף עוד לדעתה. ותרגום ולא פסק. מי יקימנו, מאן הוא דיימא, אסורה אתתא דא. מאן הוא דיימא, הואיל ואשלימת ארחהא, לא אצטריכא לך יתיר, יבמה דא, כיון דאשלימת ארחהא, לא אצטריכת לך יתיר, ואתחזיאת לאתפרשא מינה, אבל מי

57

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישב מאמר ויקרא את שמו ער

 הכתוב וירד יהודה, כי הוליד בנים וקברם שהוא ירידה גדולה ועונש.[אות קנא] ר' אלעזר וכו': ר"א ור' יוסי ור' חייא היו מהלכים בדרך. אמר ר' יוסי לר' אלעזר, למה כתוב בראשון מבניו של יהודה, ויקרא את שמו ער, בלשון זכר, ובשני בנים האחרים כתוב, ותקרא את שמו אונן, ותקרא את שמו שלה, בלשון נקבה.[אות קנב] א"ל תא חזי וכו': אמר לו בוא וראה, פרשה זו היא סוד עליון והכל הוא כמו שראוי להיות. וירד יהודה מאת אחיו, כי הלבנה, שהיא הנוקבא, נתכסה וירדה ממדרגה הישרה, לתוך מדרגה אחרת שהנחש נתחבר בה. כמו שאתה אומר, ויט עד איש עדלמי

58

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר ואתה תחזה ברזא דרזין

 שלובש אינו מתוקן בו. מצחו גדול, ג' קוים בימין, וד' בשמאל, ב' רשימות נכנסות ביניהם.[אות קצד] דא כד מליל וכו': זה, כשמדבר, פושט את עור מצחו, ואלו הקוים אינם נראים כל כך. כופף ראשו והולך. הימין ממנו משמשת כשמאל, והשמאל ממנו משמשת כימין. הוא עצב תמיד. הוא אונן. בעל לשון הרע. מחזיק עצמו חכם בכל מעשיו. בעל שנאה לכל העוסקים בתורה.[אות קצה] בדרועא שמאלא אית וכו': אם בזרוע שמאל יש לו רשימה שחורה, וד' שערות קטנות בה, וב' גדולות התלויות בה הן אדומות השערות חלקות ותלויות, והן, אינן אדומות ואינן שחורות. המצח שלו, אינו גדול ואינו קטן. זה

59

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר הסבא

 מתחלפות כל הצורות והיו מתערבות אלו באלו. ועל זה יודוך אחיך, שלא היה אחד מהם בגלגול בתוך השלשלת של בניך. ידך הרם, שלא היה בך ערבוב אחד מהם.[אות קצז] והיינו מטרף וגו': והיינו מטרף בני עלית. שלא היה טרף ומזון לאחר על שלחנך. כרע במיתת ער. רבץ, במיתת אונן. ואח"כ התגבר כארי להקים את פרץ. וכלביא, להקים את זרח. מי יקימנו, שכתוב, ולא יסף עוד לדעתה, ותרגום, לא פסק. וזהו מי יקימנו, מי הוא שאמר שאשה זו אסורה, מי הוא שיאמר כיון שהשלימה דרכיה, אינה נצרכת לך יותר, שיבמה זו, כיון שהשלימה דרכיה אינה נצרכה לך יותר, וראוי לפרוש

60

ספר הלכות גדולות סימן כב - הלכות טומאה

 מיטמא לה שאינה ראויה לכהן גדול אין מיטמא לה. בוגרת מיטמא לה דברי הכל. תני בספרא דבי רב (תו"כ אמור) מוכת עץ מטמא לה שנאמר (ויקרא כא, ג) אשר לא היתה לאיש הוית איש ולא הוית דבר אחר.תני רב חייא בר אמי (יבמות כט ב) אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מטמאה לו, מתה אינו יורשה, מת הוא גובה כתובתה. והיא מי אסיר לה לאיטמויי בני אהרן אמר רחמנא ולא בנות אהרן, אלא איידי דתניא לא אוננת תנא נמי לא מיטמאה. והלכה מיטמאת לו דכתיב בני אהרן ולא בנות אהרן, וכן הלכה.(נזיר

1234567891011121314151617181920