אונן

אונן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1693 מקורות עבור אונן. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

בראשית פרשת וישב פרק לח

 א) וַיְהִי בָּעֵת הַהִוא וַיֵּרֶד יְהוּדָה מֵאֵת אֶחָיו וַיֵּט עַד אִישׁ עֲדֻלָּמִי וּשְׁמוֹ חִירָה:(ב) וַיַּרְא שָׁם יְהוּדָה בַּת אִישׁ כְּנַעֲנִי וּשְׁמוֹ שׁוּעַ וַיִּקָּחֶהָ וַיָּבֹא אֵלֶיהָ:(ג) וַתַּהַר וַתֵּלֶד בֵּן וַיִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ עֵר:(ד) וַתַּהַר עוֹד וַתֵּלֶד בֵּן וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ אוֹנָן:(ה) וַתֹּסֶף עוֹד וַתֵּלֶד בֵּן וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ שֵׁלָה וְהָיָה בִכְזִיב בְּלִדְתָּהּ אֹתוֹ:(ו) וַיִּקַּח יְהוּדָה אִשָּׁה לְעֵר בְּכוֹרוֹ וּשְׁמָהּ תָּמָר:(ז) וַיְהִי עֵר בְּכוֹר יְהוּדָה רַע בְּעֵינֵי יְקֹוָק וַיְמִתֵהוּ יְקֹוָק:(ח) וַיֹּאמֶר יְהוּדָה לְאוֹנָן בֹּא אֶל אֵשֶׁת אָחִיךָ וְיַבֵּם אֹתָהּ וְהָקֵם זֶרַע לְאָחִיךָ:(ט) וַיֵּדַע אוֹנָן כִּי לֹּא לוֹ יִהְיֶה הַזָּרַע וְהָיָה אִם בָּא אֶל אֵשֶׁת

2

משנה מסכת הוריות פרק ג

 כל המצות ואין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה זה וזה שוין בעבודת יום הכפורים ומצווין על הבתולה ואסורין על האלמנה ואינן מטמאין בקרוביהן ולא פורעין ולא פורמין ומחזירין את הרוצח:משנה ה[*] כהן גדול פורם מלמטה וההדיוט מלמעלה כהן גדול מקריב אונן ולא אוכל וההדיוט לא מקריב ולא אוכל:משנה ו[*] כל התדיר מחבירו קודם את חבירו וכל המקודש מחבירו קודם את חבירו פר המשיח ופר העדה עומדים פר המשיח קודם לפר העדה בכל מעשיו:משנה ז[*] האיש קודם לאשה להחיות ולהשיב אבדה והאשה קודמת לאיש לכסות ולהוציאה מבית השבי בזמן ששניהם עומדים לקלקלה

3

משנה מסכת זבחים פרק ב

 משנה מסכת זבחים פרק במשנה א[*] כל הזבחים שקבל דמן זר אונן טבול יום מחוסר בגדים מחוסר כפורים שלא רחץ ידים ורגלים ערל טמא יושב עומד על גבי כלים על גבי בהמה על גבי רגלי חבירו פסל קבל בשמאל פסל רבי שמעון מכשיר נשפך על הרצפה ואספו פסול נתנו על גבי הכבש שלא כנגד היסוד נתן את הנתנין למטה למעלן ואת הנתנין למעלן למטן את הנתנים בפנים בחוץ ואת הנתנין בחוץ בפנים פסול ואין בו כרת:משנה ב[*] השוחט את הזבח לזרוק דמו בחוץ או מקצת דמו בחוץ להקטיר את אמוריו בחוץ או מקצת אמוריו בחוץ לאכול בשרו בחוץ

4

משנה מסכת זבחים פרק יב

 משנה מסכת זבחים פרק יבמשנה א[*] טבול יום ומחוסר כפורים אינן חולקים בקדשים לאכול לערב אונן נוגע ואינו מקריב ואינו חולק לאכול לערב בעלי מומין בין בעלי מומין קבועין בין בעלי מומין עוברין חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין וכל שאינו ראוי לעבודה אינו חולק בבשר וכל שאין לו בבשר אין לו בעורות אפילו טמא בשעת זריקת דמים וטהור בשעת הקטר חלבים אינו חולק בבשר שנאמר (ויקרא ז') המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה:משנה ב[*] כל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים בעורה שנאמר (שם /ויקרא ז'/) עולת איש עולה שעלתה

5

משנה מסכת יבמות פרק יא

 אוכל בתרומה אם אכל אינו משלם קרן וחומש ואינו חולק על הגורן ומוכר התרומה והדמים שלו ואינו חולק בקדשי המקדש ואין נותנין לו את הקדשים ואין מוציאין את שלו מידו ופטור מן הזרוע והלחיים והקיבה ובכורו יהא רועה עד שיסתאב ונותנין עליו חומרי כהנים וחומרי ישראלים היו שניהם כהנים הוא אונן עליהם והם אוננים עליו הוא אינו מיטמא להם והם אינן מטמאין לו הוא אינו יורש אותן אבל הם יורשין אותו ופטור על מכתו ועל קללתו של זה ושל זה ועולה במשמרו של זה ושל זה ואינו חולק אם היו שניהם במשמר אחד נוטל חלק אחד:

6

משנה מסכת מנחות פרק א

 שלא לשמן נתן בכלי והלך והקטיר שלא לשמן או לשמן ושלא לשמן או שלא לשמן ולשמן פסולות כיצד לשמן ושלא לשמן לשם מנחת חוטא ולשם מנחת נדבה או שלא לשמן ולשמן לשם מנחת נדבה ולשם מנחת חוטא:משנה ב[*] אחת מנחת חוטא ואחת כל המנחות שקמצן זר אונן טבול יום מחוסר בגדים מחוסר כפורים שלא רחוץ ידים ורגלים ערל טמא יושב עומד על גבי כלים על גבי בהמה על גבי רגלי חברו פסל קמץ בשמאל פסל בן בתירא אומר יחזיר ויחזור ויקמוץ בימין קמץ ועלה בידו צרור או גרגיר מלח או קורט של לבונה פסל מפני שאמרו הקומץ היתר והחסר

7

משנה מסכת פסחים פרק ח

 פטורין מלעשות פסח שני חוץ מן המפקח בגל שהוא טמא מתחלתו:משנה ז[*] אין שוחטין את הפסח על היחיד דברי רבי יהודה ורבי יוסי מתיר אפילו חבורה של מאה שאין יכולין לאכול כזית אין שוחטין עליהן ואין עושין חבורת נשים ועבדים וקטנים:משנה ח[*] אונן טובל ואוכל את פסחו לערב אבל לא בקדשים השומע על מתו והמלקט לו עצמות טובל ואוכל בקדשים גר שנתגייר בערב פסח בית שמאי אומרים טובל ואוכל את פסחו לערב ובית הלל אומרים הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר:

8

תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק ב

 תוספתא מסכת הוריות (צוקרמאנדל) פרק ב הלכה אאילו דברים שבין כהן גדול לכהן הדיוט פר הבא על כל המצות ופר יום הכיפ' ועשירית האיפה לא פורע ולא פורם אבל פורם הוא מלמטה וההדיוט מלמעלה אין מיטמא בקרובים ומצווה על הבתולה ומוזהר באלמנה ומחזיר את הרוצח ומקריב אונן ואינו אוכל ומקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש וכל עבודות יום הכיפורים אינן כשירות אלא בו ופטור על טומאת מקדש וקדשיו וכולן נוהגין במשיח שעבר חוץ מיום הכיפו' ועשירית האיפה וכולן נוהגין במרובה בגדים שעבר חוץ מפר הבא על כל המצוות וכולן אין נוהגין במשוח מלחמה חוץ מחמשה דברים שפירש הכתוב בפרשה

9

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ג

 לפיכך אם חישב עליהן בין חוץ לזמנו בין חוץ למקומו אין בו משום פיגול: הלכה דהפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן הרי אילו פסולין לפיכך אם חישב עליו בין חוץ לזמנו בין חוץ למקומו אין בו משום פיגול אחד פסח וחטאת ואחד כל הזבחים שקיבל דמן זר אונן וטבול יום מחוסר בגדים ומחוסר כיפורים ושלא רחוץ ידיים ורגלים ערל וטמא יושב עומד על גבי כלים ועל גבי בהמה ועל גבי רגלי חבירו פסול לפיכך אם חישב עליו בין חוץ לזמנו בין חוץ למקומו אין בו משום פיגול קיבל זר קיבול פסול קיבל בשמאלו קיבל בכלי חול פסול לפיכך אם חישב

10

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק יא

 תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק יא הלכה אאין אונן רשאי להביא זבחים כל שבעה אחד זבחים שהן ראויין לבוא נדבה ואחד זבחים שאין ראויין לבוא נדבה אפילו יין ואפילו עצים ואפילו לבונה שנ' שלמים רבי שמעון אומר שלמים שהכל שלום בהן מהן למזבח ומהן לכהנים ומהם לבעלים: הלכה בזבחי תודה הרי זה תודה בכל מקום שנ' זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו י"י וגו': הלכה גכהן גדול מקריב אונן ואינו אוכל דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר כל אותו היום ר' שמעון אומר גומר את העבודה שבידו ובא לו אבל כהן הדיוט שעמד ומקריב ומת לו מת

1234567891011121314151617181920