אומן

אומן מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5175 מקורות עבור אומן. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא מציעא פרק ח

 בימות החמה שלשים יום ובכרכים אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים שנים עשר חדש ובחנויות אחד עיירות ואחד כרכים שנים עשר חדש רבן שמעון בן גמליאל אומר חנות של נחתומים ושל צבעים שלש שנים:משנה ז[*] המשכיר בית לחבירו המשכיר חייב בדלת בנגר ובמנעול ובכל דבר שמעשה אומן אבל דבר שאינו מעשה אומן השוכר עושהו הזבל של בעל הבית ואין לשוכר אלא היוצא מן התנור ומן הכירים בלבד:משנה ח[*] המשכיר בית לחבירו לשנה נתעברה השנה נתעברה לשוכר השכיר לו לחדשים נתעברה השנה נתעברה למשכיר מעשה בצפורי באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהב לשנה מדינר זהב לחדש ובא מעשה

2

משנה מסכת ביצה פרק א

 משלחין יינות שמנים וסלתות וקטניות אבל לא תבואה ורבי שמעון מתיר בתבואה:משנה י[*] משלחין כלים בין תפורין בין שאינן תפורין ואף על פי שיש בהן כלאים והן לצורך המועד אבל לא סנדל המסומר ולא מנעל שאינו תפור רבי יהודה אומר אף לא מנעל לבן מפני שצריך אומן זה הכלל כל שנאותין בו ביום טוב משלחין אותו:

3

משנה מסכת מועד קטן פרק א

 משנה ח[*] ההדיוט תופר כדרכו והאומן מכליב ומסרגין את המטות רבי יוסי אומר אף ממתחין:משנה ט[*] מעמידין תנור וכירים ורחים במועד רבי יהודה אומר אין מכבשין את הרחים בתחלה:משנה י[*] עושין מעקה לגג ולמרפסת מעשה הדיוט אבל לא מעשה אומן שפין את הסדקין ומעגילין אותן במעגילה ביד וברגל אבל לא במחלצים הציר והצינור והקורה והמנעול והמפתח שנשברו מתקנן במועד ובלבד שלא יכוין מלאכתו במועד וכל כבשין שהוא יכול לאכול מהן במועד כובשן:

4

משנה מסכת ערכין פרק ו

 עוד דינר ופודה בו את הנכסים הללו על מנת ליתן לאשה כתובתה ולבעל חוב את חובו:משנה ג[*] אף על פי שאמרו חייבי ערכין ממשכנין אותן נותנין לו מזון שלשים יום וכסות שנים עשר חדש ומטה מוצעת וסנדלין ותפילין לו אבל לא לאשתו ולא לבניו אם היה אומן נותנין לו שני כלי אומנות מכל מין ומין חרש נותנין שני מעצדין ושתי מגרות רבי אליעזר אומר אם היה אכר נותנין לו את צמדו חמר נותנין לו את חמורו:משנה ד[*] היה מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין אומרים לו למכור מן המרובה וליקח לו מן המועט אלא נותנין לו שני

5

משנה מסכת פאה פרק ד

 במגלות ואין עוקרין אותה בקרדומות כדי שלא יכו איש את רעהו:משנה ה[*] שלש אבעיות ביום בשחר ובחצות ובמנחה רבן גמליאל אומר לא אמרו אלא כדי שלא יפחתו רבי עקיבא אומר לא אמרו אלא כדי שלא יוסיפו של בית נמר היו מלקטין על החבל ונותנים פאה מכל אומן ואומן:משנה ו[*] עובד כוכבים שקצר את שדהו ואחר כך נתגייר פטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה רבי יהודה מחייב בשכחה שאין השכחה אלא בשעת העמור:משנה ז[*] הקדיש קמה ופדה קמה חייב עומרין ופדה עומרין חייב קמה ופדה עומרין פטורה שבשעת חובתה היתה פטורה:משנה ח[*] כיוצא בו המקדיש פירותיו

6

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ב

 יצא משותפותו הרי הוא כאחד מכל אדם איפטרופוס כל זמן שאפטרופוס יצא מאפטרופסותו הרי הוא כאחד מכל אדם הבן שחלק והאשה שנתגרשה הרי הן כאחד מכל האדם מקבלין פקדונות והרועים והשכיר אין להם חזקה הלכה והאומנין אין להם חזקה כיצד רואה כליו אצל כובס ועבדו אצל אומן אמ' לו תן לי את שלי אמ' לו אתה מכרתם לי ואתה נתתם לי במתנה אינה חזקה אתה אמרת למוכרם אתה אמרת ליתנם במתנה הרי זו חזקה הלכה זחזקה שלש שנים החזיק האב שנה אחת והבן שתי שנים האב שתי שנים והבן שנה אחת והלוקח שנה הרי זו חזקה הלכה ח

7

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ד

 עמו שתי גרוגרות זהו שכרו ר' שמעון או' נותן לו שכרו משלם אינו דומה העושה מלאכה ליושב ובטל ואינו דומה היושב בחמה ליושב בצל אבל אמ' לו בשליש אתה שותף לי והשליש עשוי לך הדבר כבטלה מותר הלכה יבהמושיב את חבירו בחנות למחצי' שכר אם היה אומן לא יעסוק באומנותו לפי שאין עיניו על החנות בשעה שעוסק באומנותו ואם היה עושה עמו בחנות מותר הלכה יגהמושיב את חבירו בחנות למחצית שכר לא יהא לוקח ומוכר דברים אחרים ואם לקח ומכר המכר לאמצע הלכה ידהנותן מעות לחבירו ליקח בהן פירות למחצית שכר הרי זה מחשב עמו שכר בית

8

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ז

 ואם לאו חייב גמרו ונגנב או אבד אם הודיע בו לבעליו פטור ואם לאו חייב הלכה טזאמ' לו חלוק אמרתי לך והוא או' טלית אמרת לי על בעל הבית להביא ראיה ר' יהודה או' אם היה עושה אצל בעל הבית יקבל בעל הבית את שלו אצל אומן ובעל הבית נכנס ויוצא עליו יקבל בעל הבית את שלו אצל אומן ואין בעל הבית נכנס ויוצא עליו אומן צריך להביא ראיה הלכה יזאמ' לו סלע אמרתי לך והוא אומ' שתים אמרת לי כל זמן שאצל אומן בעל הבית צריך להביא ראיה אצל בעל הבית ובתוך זמנו אומן צריך להביא ראיה

9

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק יא

 ר' יהודה או' לא הורשו אלא שלשים יום הוזק בתוך שלשים יום פטור לאחר שלשים יום חייב ר' שמעון אומ' לא הורשו אלא שלשה ימים הוזק בתוך שלשה פטור לאחר שלשה חייב וכן היה ר' יהודה או' בבית תשעת חצאי קבין לזה ובבית תשעת חצאי קבין לזה כדי שיהא איכר אומן חורש ושונה כללו של דבר כל ששם הראשון קרוי עליו אין רשיי לחלקו הלכה יאין חולקין את האכולים עד שיהא בה כדי שיעור לזה וכדי שיעור לזה אמ' אחד מהן לחבירו טול את הפחות ותן לי שיעור שומעין לו רבן שמעון בן גמליאל או' אין שומעין לו מפני

10

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ו

 מסור לשמים הלכה יזהלעיטה חלתית הרדפני וסם המות וצואת תרנגלין פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים שליח בית דין שהכה ברשות בית דין והזיק פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת של (חביר) [חבירו] פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים רופא אומן שריפה ברשות בית דין והזיק פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים המחתך את העובר במעי אשה ברשות בית דין והזיק פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים הלכה יחאחד שור ואחד שאר בהמה חיה ועוף לנזקין מועד משלם נזק שלם ותם משלם חצי נזק אחד שור וחמור ואחד בהמה חיה ועוף להרביע

1234567891011121314151617181920