אהלי יצחק הלכות איסורי מזבח פרק ד

אהלי יצחק הלכות איסורי מזבח פרק ד

  

הלכה ז
[ז] אשרה שבטלה אין מביאים ממנה גזרים למערכה. וכתב מרן דבעי רב דימי אשרה שבטלה וכו' וכיון דלענין לולב מכ"ש פסלינן ליה וכו' וראיתי להרב מקראי קדש ועץ חיים בהלכות ציצית שכתב וז"ל ציצית של עיר הנדחת פסול נראה דשל ע"ז כשר והיא בעיא פ' כל הצלמים המשתחוה לדקל לולבו מהו למצוה או תכלת לציצית ולא איפשיטו ונראה דרבינו פסק לקולא דבפ"ח מהל' לולב הסכימו המ"מ והכ"מ דע"ז של גוי שבטלה יוצא יד"ח ואיכא למידק ממ"ש מרן פ"ד מהל' איסורי מזבח עיי"ש הרי דבריו סתרי אהדדי וצ"ע עכ"ד ונראה דכוונתו היא לומר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.