אהלי יהודה הלכות חגיגה פרק א

אהלי יהודה הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה ח
[ח] עולת ראיה ושלמי חגיגה אינן דוחין את השבת ולא את הטומאה לפי שאין להם זמן קבוע שאם אינו חוגג היום חוגג למחר. וכן איתא בפסחים דף ע"ו חמשה למעוטי מאי אמתני' דקתני חמשה דברים באים בטומאה למעוטי חגיגת ט"ו סד"א כיון דקרבן צבור הוא תדחי טומאה קמ"ל כיון דיש לה תשלומין כל שבעה לא דחיא שבת ומדשבת לא דחיא טומאה נמי לא דחיא וקשיא לי מדאמרינן בחגיגה דף ט' מאי תשלומין ר' יוחנן אומר לראשון ור' אושעיא אומר תשלומין זה לזה ומי אמר ר"י הכי והאמר חזקיה נטמא ביום מביא בלילה אינו מביא ור"י אמר אף ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.