אהלי יהודה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

אהלי יהודה הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ה
[ה] כשם שהמוכר צריך לסיים הממכר וכו' כיצד הכותב לחבירו קרקע מנכסי נתונה לך וכו' הואיל ולא סיים הדבר שנותן לו ואינה ידועה לא קנה כלום וכו' אבל אם אמר חלק כך וכך בשדה פלוני הואיל וסיים השדה וכו'. הנה לכאורה נראה שדעת הרמב"ם דס"ל שדבר שאינו מסויים אינו נקנה במקצת ולא ניתן במתנה וכבר הקשו עליו כל אחד בספרו:
ולענ"ד קשה מהא דאמרינן בבתרא דף צ"ה מרתף של יין ה"ד אי מרתף של יין סתם קשיא וכו' דתניא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה וכו' הרי דאף דלא סיים וסתם אמר ליה קנה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.