אהלי יהודה הלכות גירושין פרק ט

אהלי יהודה הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה ח
[ח] התנה עליה שיהיה גט אם לא בא עד שלשים יום למדינה זו והיה בא בדרך בתוך שלשים יום וחלה או עכבו נהר ולא בא אלא אחר שלשים יום הרי זה גט אפילו עומד וצווח הרי אני אנוס שאין אונס בגיטין וכו'. נמצינו למדים מכאן שאין טענת אונס בגיטין. וקשה לי דבהלכה י"ז כתב רבינו שיש אונס בגיטין וז"ל הרי זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ונפל עליו הבית או נשכו נחש או טרפו ארי וכו' ומת אינו גט הרי מבואר דיש אונס בגיטין והנה קושיא זאת היא קושית התוס' בכתובות דף ג' דאמרי אמר רבא ולענין גיטין אינו כן אלמא קס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.