אהלי יהודה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

אהלי יהודה הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה ה
[ה] לפיכך אם כפר בו אחר שנאסרה בהנאה ונשבע חייב לשלם קרן וחומש ואשם. נמצא דכשנשבע חייב לשלם קרן אפילו דאסור בהנאה וקשה דשם בפ"ח הל' ח' כתב הכהנים בגזל הגר כמקבלי מתנה הם לפיכך הגוזל חמץ מן הגר שאין לו יורשין ועבר עליו הפסח חייב ליתן לכהנים את דמיו כשעת הגזילה וכו' ואילו היה הגר קיים היה אומר לו הרי שלך לפניך כמ"ש ע"כ הרי דאם היה הגר קיים אף דנשבע לו קודם היה אומר לו הרי שלך לפניך והוא היפך מכאן שכתב דחייב לשלם לו הקרן. והרא"ש בקמא דף ק"ה פסק דאם גזל חמץ ועבר עליו הפסח ונשבע עלי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.