אהלי יהודה הלכות ביאת המקדש פרק ג

אהלי יהודה הלכות ביאת המקדש פרק ג

  

הלכה ב
[ב] זה המחנה האמור כאן וכו'. כתב הרא"ם ז"ל פרשת נשא ד"ה דהצרוע אך קשה מנ"ל לרז"ל דקרא דמחוץ למחנה מושבו דמשמע שלא יהיו טמאים אחרים יושבים עמו בחוץ למחנה ישראל מיירי וכו' יעו"ש באורך ועיין להרב מל"מ מה שכתב כאן. ולפי קוצר ענ"ד נראה לומר דמקרא דמחוץ למחנה מושבו משמע בחוץ למחנה דמשמע דהמושב שלו יהיה מחוץ למחנה ואם אתה אומר שישב מחוץ למחנה לוייה ויושב במחנה ישראל אינו מתקיים הכתוב שאמר מחוץ למחנה מושבו דמשמע דהמושב שלו יהיה מחוץ למחנה ומה שאמרו שלא יהיו טמאים אחרים יושבים עמו הוא מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.