אהלי יהודה הלכות ביאת המקדש פרק ב

אהלי יהודה הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ב
[ב] והוזהרו כל הכהנים שלא יכנסו וכו' הקדש זה קדש הקדשים וכו'. וכתב הרב מל"מ וז"ל הא דאמרינן בכמה דוכתי בא זה ולימד על זה וכו' כגון לא תקום ולא תטור דה"ק בגמרא ולכתוב קרא לא תטור וכ"ש נקימה ותירצו בא זה ולמד על זה וכו' לא נאמר אלא בב' גופי אבל בגוף אחד לא כדאיתא בקידושין דף ד' וכן אמרינן בזבחים דף פ"ב אלא הכא כיון דאי פסיל בהיכל לפני ולפנים מאי בעי אך קשה ממאי דאמרינן במנחות דף כ"ו מ"ט דרבנן אי ס"ד כדקאמר ר' יהודה לכתוב רחמנא אל הקדש ואל פני הכפורת ולא ימות ואנא אמינא היכל מחייב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.