אהל יצחק הלכות ברכות פרק ז

אהל יצחק הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה ג
[ג] ואינו בוצע לא פרוסה קטנה [וכו'] ולא פרוסה גדולה יותר מכביצה מפני שנראה כרעבתן. כתב הכ"מ דהוא ממ"ש בפ' כיצד מברכין דף ל"ט ע"ב ובשבת דף קי"ז ע"ב ושנינו במס' דרך ארץ זוטא פ"ד לא יאחוז פרוסה כביצה בידו בפעם אחת והעושה כן הרי זה רעבתן ע"כ, וקשה דאיני יודע למאי הלכתא הביא הלשון של מסכת דרך ארץ דנראה שהוא היפך דברי רבינו דכתב דלא יאחוז בידו פרוסה יותר מכביצה הא כביצה יאחוז ובמסכת דרך ארץ אמרו לא יאחוז פרוסה כביצה בידו וכן הקשה מוהר"א אלפ'אנדארי שם במרכבת המשנה בפירושו על כ"מ בפרק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.