אהל יצחק הלכות ברכות פרק ו

אהל יצחק הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה א
[א] כל האוכל הפת שמברכין עליו המוציא. כתב הריטב"א ז"ל בחי' לחולין פרק כל הבשר במ"ש בדף ק"ו ע"ב דאמר רב נוטל אדם ידיו שחרית וכו' דהנוטל ידיו לאכילה ובירך על נט"י ואח"כ נמלך ולא אכל אין בכך כלום ואין מחייבין אותו לאכול כדי שלא תהא ברכתו לבטלה דהא מכוין לאכול וכן דנתי לפני מו"ר זצוק"ל והודה לדברי ע"כ יעו"ש. ועיין במוהר"ש סורנאגה ז"ל בכת"י דין זה דכתב דלעיקר הדין צ"ע אצלי לענין דינא.
וכן כל דבר שטיבולו במשקין צריך נט"י [תחילה]. ועיין להרב שיירי כנה"ג או"ח סימן קנ"ח דכתב בדבר ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.