אהל יצחק הלכות ברכות פרק ה

אהל יצחק הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה א
[א] נשים ועבדים חייבין בבהמ"ז וספק יש בדבר אם הן חייבין מן התורה. דתנן בפ' מי שמתו נשים וכו' עד א"ל רבינא [לרבא] נשים חייבות מדאורייתא או מדרבנן למאי נפק"מ להוציא את הרבים ידי חובתן, ובעייא לא איפשיטא והרא"ש ז"ל כתב דאינו אלא מדרבנן והקשה אמאי לא תוציא אחרים שאכלו כדי שביעה דמאי שנא ממי שאכל כזית שחייב מדרבנן ומוציא למי שחייב מן התורה ותירץ דשאני איש שהוא בכלל ערבות משא"כ אשה ע"כ. וקשה מאי פריך בגמ' למאי נפק"מ לאפוקי רבים ידי חובתן דאפי' שחייבות מן התורה לא מפקי כיון שאינן בכלל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.