אהל יצחק הלכות ברכות פרק ב

אהל יצחק הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה ב
[ב] הפועלים שהיו עושים וכו'. כתב מרן בכ"מ וכתבו התוס' וחותם בברכת הארץ וכו' ואין צורך לזה שאין מנין הברכות שאחר המזון מן התורה ועיין מה שהקשה הלח"מ על מרן. וראיתי להרב בספר ראשון לציון דף י"ט ע"ב דהביא דברי מרן וכתב והנה ממ"ש הכ"מ דהני קראי דמייתי בגמ' ללמד על כל ברכה וברכה אסמכתא נינהו מוכח דאם נסתפק אם בירך אותם אינו חוזר ומברך. והקשה אמאי כתב הרמב"ם בסוף פ"ב אם נעלם ממנו ולא ידע אם בירך אם לא חוזר ומברך משמע דע"כ ברכת המזון הוא אומר דאל"כ היה לו לחלק דדוקא ברכה אחת הוא דמברך ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.