אהל יצחק הלכות אבל פרק י

אהל יצחק הלכות אבל פרק י

  

הלכה א
[א] אבל דברים שבגלוי אינו נוהג בשבת וכו' וזוקף את המטה וכו'. וזוקף בערב שבת מן המנחה ולמעלה כמ"ש בפ' אלו מגלחין דף כ"ז ע"א והיינו מט' שעות ומחצה ולמעלה כתב הרב בית דוד ביו"ד סי' קע"ח דמה שצריך לישב על גבי קרקע הוי דינו ככפיית המטה וכשם שזוקפין את המטה בערב שבת מן המנחה ולמעלה ה"נ יכולים לישב על כסא וספסל אבל הרב דבר משה בח"ג ביו"ד סי' י"ד כתב דהוא מנהג בטעות וצריך לנהוג עד הערב יעו"ש שהאריך בפילפול עצום וכבר נרגש הרב בית דוד ג"כ וכתב דהוא הדין דע"ג כסא אסור עד שתחשך יעו"ש.


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.