אהל יצחק הלכות אבל פרק ו

אהל יצחק הלכות אבל פרק ו

  

הלכה ה
[ה] בנשואין וכו' אסור לישא אשה כל שלשים יום וכו'. כתב הרב בית דוד ביו"ד סי' קס"ח דחתן שהיה מזומן לחופה ביום ד' ומתה אמה של כלה ביום ראשון מותר ליכנס לחופה אחר ז' וכן כתב הרב דבר משה ביו"ד סימן ע"ח שכן הסכים אביו והרב מעיל שמואל ומהר"י קוב'ו יעו"ש.
מעשה בכלה שנתקדשה ביום ג' ומת אביו מיד בליל ד' והוציאו את הכלה והוליכוה לבית החתן וביום ד' קודם קבורה ברכו ז' ברכות ואח"כ קברו את המת לאו שפיר עבדו שברכו ז' ברכות בעודה באנינות ומאחר שכבר נעשה אף שלא היה כדין נעשה רגל לגביה ולא י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.