אהבת ציון הוספה - דרוש ד

אהבת ציון הוספה - דרוש ד

  

הספד על הגאון מו"ה מאיר בר פישל בומסלא בשעת קבורה שהי' ביום א' ח"י כסלו בשנת "כה תעלה" בתורה לפ"ק:
מספר מדרש יהנותן מאמר רכ"ט
מה נאמר מה נדבר ומה נצטדק אלקים מצא את עון עבדיך, נאלמתי דומיה באין מצח להרים ראש אם מצד עוצם גדולתו וכבוד תורתו ועוצם מעשיו הנפלאים ורוב הרבצת תורתו אשר תלמידיו לרבבות הנה ואיך אפתח פה לדבר קצת מגדלתו משל למרגניתא דלית בה טימא ואם לעורר לב העם להודיע להם את אשר חסרו, גם בזה חדלתי לדבר כי אין צריך להתעוררות הזה לאשר שהחסרון ניכר יותר משמש בצהרים ומי עוד לא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.