אהבת ציון הוספה - דרוש ג

אהבת ציון הוספה - דרוש ג

  

דרשה לראש השנה, דרוש בענין כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה ובענין האם יש מזל לישראל
מספר מדרש יהנותן מאמר רי"ז
איתא בגמרא דראש השנה (דף ט"ז ע"ב) אמר רבי יצחק כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה שנאמר מראשית השנה מרשית כתיב ועד אחרית סופה שיש לה אחרית, וא"ר יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה שנאמר כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם עכ"ל, ומצינו בראשית רבה פרשה נ"ג באשר הוא שם א"ר סימן קפצו מלאכי השרת לקטרגו אמרו לפניו רבון העולמים אדם שהוא עתיד להמית בניך בצמא אתה מעל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.