אהבת ציון הוספה - דרוש ב

אהבת ציון הוספה - דרוש ב

  

דרשת שבת שובה ובסוף הדרוש כמה עניני הלכה, בדיני חלה, ובדין מוציא חבירו בקידוש והבדלה ושאר ברכות, ובדיני סוכה
נחלקו בגמ' (קדושין מ ב) אם תלמוד גדול או מעשה גדול ואף שנמנו וגמרו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה דוק בטעמא מגדולת התלמוד נלמד גדולת המעשה שהרי זהו גדלו של תלמוד שמביא לידי מעשה, וא"כ המעשה הוא העיקר ואין להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד, ואפילו מי שיש בידו כל התלמוד וכל הש"ס שעליו נאמר (פסחים נ א) אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו אעפ"כ אי יראת ה' היא אוצרו אין ואי לא לא יועיל כל פלפו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.