אהבת ציון דרוש י

אהבת ציון דרוש י

  

פרשת וארא דרשתי בבהכ"נ קלויז כ"ט טבת תקע"ד לפ"ק, אני הקטן שמואל סג"ל לנדא
וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים (שמות ו' י"ב), והנה משה אמר זה דרך ק"ו שאם ישראל לא שמעו לו מכ"ש שפרעה לא ישמע לו, ולכאורה יש לדקדק דקל וחומר פריכא הוא דהא מבואר בקרא לעיל (שם ט') דלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה וא"כ כיון שיש טעם למה לא שמעו בני ישראל אל משה, איך למד משה מזה דפרעה לא ישמע לו, ונראה לומר דלכאורה יש לחקור על טעם זה שמפרש בקרא דלא שמעו אל משה מק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.