אהבת ציון דרוש ה

אהבת ציון דרוש ה

  

יום ראשון של סליחות תקל"ד לפ"ק בבית הכנסת מייזל פה פראג מאאמ"ו הגאון מו"ה יחזקאל סג"ל לנדא זצ"ל
אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם ראשיכם שבטיכם וגו' נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם ראשיכם שבטיכם וגו'.
בילקוט זה שאמר הכתוב (משלי י"ב ז') הפוך רשעים ואינם, כל זמן שהקב"ה מהפך במעשיהם של רשעים אין להם תקומה הנה חז"ל אמרו (ברכות כ"ח ע"ב) הלואי שיהיה מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם תדע שכשהאדם עובר עבירה אומר הלואי שלא יראני אדם, ובאמת רוב מעשינו בעוה"ר מזויפים ואפילו המעשה טוב, התפלה וקי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.