אהבת ציון דרוש ג

אהבת ציון דרוש ג

  

פראג תקכ"ב לפ"ק, לכבוד החברא קדישא דגמילות חסדים, מאאמ"ו הגאון מוה"ר יחזקאל סג"ל לנדא זצ"ל
רבי אליעזר רמי כתיב (תהלים ס"ב י"ג) ולך ה' חסד, וכתיב (שם) כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, בתחלה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו ולבסוף ולך ה' חסד, (ר"ה דף י"ז ע"ב) והדבר יפלא דלפי דרשה זו מקרא מסורס הוא ואיפכא הו"ל למכתב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו שאדם פועל ועושה מצות כל השכר שהקב"ה גומלו על זה הכל חסד נקרא, ואף שהוא פרי מעשהו מ"מ מצד הדין כבר קיבל שכרו קודם עשותו הדבר וכאמרם בפסוק (איוב מ"א ג') מי הקדימני ואשלם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.