אהבת ציון דרוש ב

אהבת ציון דרוש ב

  

תוכחת מוסר יום ראשון של סליחות תקכ"א לפ"ק בבהכ"נ חצר הגדול פה ק"ק פראג מאמ"ו הגאון מו"ה יחזקאל סג"ל לאנדא זצ"ל
במס' אבות (פ"ה מ"א) בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה ת"ל והלא במאמר אחד יכול להבראות אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, יש לדקדק שפתח מה ת"ל משמעות קושיותו אינה על עיקר הבריאה למה נברא בעשרה מאמרות, רק מקשה על ענין הודעה שהודיע אותנו בכמה מאמרות נברא, ומקשה ומה תועלת לנו לידע בכמה מאמרות נברא די שאנו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.