אהבת ציון דרוש א

אהבת ציון דרוש א

  

תוכחת מוסר אשר בישר אאמ"ו הגאון מו"ה יחזקאל סג"ל לנדא זצ"ל בקהל עם, ביום ראשון של סליחות תקט"ז לפ"ק בבית הכנסת מייזל פה פראג
מוכיח אדם אחרי חן ימצא, (משלי כ"ח כ"ג) יש לפרש מקרא זה ע"פ מה דיש לעורר על ענין התוכחה ולומר כי מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, ובאמת אם ח"ו הרשע מחזיק ברשעתו ולא קיבל התוכחה, למפרע היתה התוכחה לרעתו כי יגדל עוד עונו ביתר שאת טוב היה אם לא היה מוכיחו, אלא שהמוכיח לא נביא הוא והוא חייב לעשות את שלו לקיים מצות הוכח תוכיח את עמיתך, וכמו דאיתא במס' שבת (דף נ"ה ע"א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.