אהבת דוד הקדמה

אהבת דוד הקדמה

  


מחברת קצת דרושים קב קטני"ת לשבתות הכתף (הגדול כלה תשובה פורים) הימנית אשר דרשתי בישיבת שר וגדול חותם תכנית תורה וגדולה תמים דעים. המשכיל הגביר המרומם איש חסד אוהב התורה ולומדיה חכמים וידועים. כמה"ר אליעזר שאלתיאל חי ריקאנאטי זלה"ה ותתענג בדשן נפשו אף רוחו מעשה שעשועי"ם. וזרעו לברכה הגבירים הרמים אנשי חסד מחזיקי יד לומדי התורה ואת צנועים. כמה"ר יצחק וכמה"ר יהושע הי"ו להם ולגבירים בניהם וחתניהם ברב עושר וכבוד ולא יעדי עביד שלטן מינייהו עד יבא מורה צדק ועלו מושיעים. כי"ר.