אדום

אדום מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5866 מקורות עבור אדום. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה ב

 שיפרע משריהן תחלה שנ' והיה ביום ההוא יפקוד ה' על צבא המרום במרום ואח"כ על מלכי האדמה באדמה (ישעיה כד כא) ואומר איך נפלת משמים הילל בן שחר (שם /ישעיה/ יד יב) ואח"כ נגדעת לארץ חולש על גוים ואומר כי רותה בשמים חרבי (שם /ישעיה/ לד ה) ואח"כ הנה על אדום תרד: סוס ורוכבו, הקב"ה מביא סוס ורוכבו ומעמידן בדין ואומר לסוס למה רצת אחר בני והוא אומר מצרי הריצני בעל כרחי שנ' וירדפו מצרים וגו', ואומר למצרי למה רצת אחרי בני והוא אומר הסוס הריצני על כרחי שנ' כי בא סוס פרעה וגו'. מה עשה המקום מרכיב את האדם

72

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה ט

 בימינו (ישעיה סב ח). ד"א נטית ימינך מגיד הכתוב כשהב"ה נוטה ידו רשעים כלים מן העולם שנ' ויט ידו על צפון ויאבד את אשור וגו' (צפניה ב יג) ואומר הנני נוטה ידי על פלשתים וגו' (יחזקאל כה טז) ואומר ונטיתי ידי על יהודה (צפניה א ד) ואומר ונטיתי ידי על אדום (יחזקאל כה יג) משל למה הדבר דומה לבצים הנתונות ביד אדם שאם יטה ידו מעט כולן נופלות ומשתברות שנ' וה' יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזור וגו' (ישעיה לא ג). נחית בחסדך, חסד עשית לנו שלא היה בידינו מעשים שנ' חסדי ה' אזכיר וגו' (שם /ישעיה/ סג ז) חסדי

73

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויסע פרשה ה

 מחבלו של משיח ומיומו של גוג ומיום דין הגדול וכששמעו דבר זה קבלו ושבתו. ויקראו בית ישראל את שמו מן, דורשי רשומות אמרו בית ישראל קראו את שמו מן: והוא כזרע גד, איני יודע של מי דומה רבי יהושע אומר דומה לזרע פשתן יכול מה זרע פשתן אדום כך זה אדום ת"ל לבן. ר' אלעזר המודעי אומר דומה לדבר הגדה שהוא מושך לבו של אדם אחרים אומרים הוא מעיד על עצמו שהוא מן שאינו יורד לא בשבת ולא ביום טוב ולא ביום הכפורים. ר' יוסי אומר כשם שהנביא מגיד חדרים וסתרים לישראל כך היה המן מגיד לישראל חדרים וסתרים הא

74

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויסע פרשה ו

 במדבר יז יב) אמרו הארון הזה של פורענות הוא הוא הכה את עזא שנא' ויחר אף ה' בעזא (ש"ב =שמואל ב'= ו ז) הכה באנשי בית שמש שנא' ויך באנשי בית שמש (ש"א =שמואל א'= ו יט) לכך ידעו ישראל של ברכה הוא עתה שנא' וישב ארון ה' בית עובד אדום ויברך ה' את עובד אדום וגו' ויגד למלך דוד לאמר וילך דוד ויעל וגו' (ש"ב =שמואל ב'= ו יא - יב) אמרו המטה הזה של סנפירינון הוא של פורענות הוא הביא עשר מכות על המצריים במצרים ועשר על הים לפיכך ידעו שהוא של נסים שנאמר ומטך אשר הכית בו את

75

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ה

 אני נקראתי וזה אומר אני נקראתי, וכיון ששמעו מפיו אשר הוצאתיך מארץ מצרים, עמד כל אחד ואחד במקומו ואמרו, לא עסק אלא עם מי שהוציא ממצרים. ד"א אנכי ה' אלהיך. שכשעמד הקב"ה ואמר אנכי ה' אלהיך, היתה הארץ חלה שנאמר +שופטים ה ד+ ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה; ואומר שם +/שופטים ה/ ה+ הרים נזלו מפני ה', ואומר +תהלים כט ג - ט+ קול ה' בכח קול ה' בהדר עד ובהיכלו כולו אומר כבוד עד שנתמלאו בתיהם מזיו השכינה. באותה שעה נתכנסו כל מלכי אומות העולם אצל בלעם הרשע, ואמרו לו שמא מבול מביא לעולם. אמר להם, כבר

76

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד

 וגומ' ונצעק אל ייי וישמע ייי (במ' כ יד - טז) אמ' לו אתם מתגאין במה שהוריש אתכם אביכן הקול קול יעקב (וגומ') (בר' כז כב) וישמע קולינו (במ' כ טז) ואנו מתגאין במה שהוריש לנו אבא והידים ידי עשיו ועל חרבך תחיה (בר' כז מ). מה הוא אומ' ויאמר אליו אדום לא תעבור בי וגו' (במ' כ יח) אף כן אתה אומ' ויצעקו בני יש' אל ייי תפסו בידן אומנות אבותיהן אומנות אברהם יצ' ויעקב. סל' פסו'פסוק יא(יא). ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצ' לקחתנו למות במדבר משנתנו שאר בעיסה הלכו להן אצל משה אמ' לו למשה

77

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 מן המלכיות עד שמפיל את שריהן תחלה שנא' ביום ההוא יפקד ייי על צבא המקום במ' (וגומ') ואחר כך על מלכי האדמה וגומ' (ישע' כד כא). איך נפלת משמים הילל בן שחר ואחר כך נגדעת לארץ חולש על גוים (שם יד יב) כי רותה בשמים חרבי ואחר כך הנה על אדום תרד וגומ' (שם לד ה). ד"א סוס ורוכבו היה הקב"ה מביא סוס ורוכבו ומעמידן בדין אומ' לסוס מפני מה רצתה אחרי בני [אומ'] לו מצרי היה מריצני על כרחי שנא' וירדפו מצ' (שמ' יד כג) ואומ' למצרי מפני מה רצתה אחרי בני אמ' לו סוס היה מריצני על [כרחי]

78

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טז

 הזה קיבלו עליהן ושבתו וישבתו העם וגומ'. סל' פסו'פסוק לא(לא). ויקראו בית יש' את שמו מן דורשי רשומות אומ' יש' קראו אותו מן והוא כזרע גד. אי אתה יודע של מה ר' יהושע אומ' הוי אומ' של זרע פשתן או אתה אומ' מה זרע פשתן אדום אף זה אדום ת"ל לבן ר' אלעזר המודעי אומ' למה הוא דומה לדבר אגדה שהוא מושך את לב האדם ר' יוסי אומ' הוא מגיד על עצמו שהוא מן לפי שאינו יורד לא בשבתות ולא בימים טובים ולא ביום הכיפורים אחרים אומ' כשם שהנביא מגיד להן חדרים וסתרים ליש' כך היה המן מגיד

79

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יז

 ברכה ויתן את] הקטורת ויכפר על [העם(במ' יז יב) ארון זה אמרו שלפורענות הוא הוא הרג] את עזא ואת פלש[תים ואת בית שמש לסוף ידעו שהוא של ברכה וישב] [ארון ייי] בית ע[ובד וגומ' ויברך ייי את בית עבד אדום (ש"ב ו יב) מטה] [זה אמרו של פורענות הוא הוא הביא עשר מכות על המצריים] [במצ' לסוף ידעו שהוא של ברכה ומטך אשר הכית בו את היאר]פסוק ו(ו). [ הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב אמ' לו כל מקום שאתה מוצא רושם רגלי אדם כענין שנ' דמות כמראה אדם (יחז' א כו) שם אני עומד

80

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט

 על מים רבים קול ה' בכוח קול ה' בהדר קול ה' שובר ארזים קול ה' חוצב להבות אש קול ה' יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד (תה' כט ג - ט) מגיד הכת' שביום מתן תורה היו עננים וברקים וירידת גשמים וכן הוא אומר ה' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים (שופ' ה ד) ואומר קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל (תה' עז יט) נתקבצו כל אומות העולם אצל בלעם בן בעור אמרו לו דומה שהמקום מאבד את עולמו במים כענין שנ' ה' למבול ישב (תה' כט י) אמר להן שוטים

1234567891011121314151617181920