אדום

אדום מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5866 מקורות עבור אדום. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

איכה רבה (וילנא) פרשה ד

 ר' זעירא בשם ר' שמואל אמר מגופת חבית וחרסית מותר לטלטלן בשבת, השליכן לאשפה אסור לטלטלן בשבת, (שם /תהלים ל"ב/) והבוטח בה' חסד יסובבנו ר' אלעזר בצראה ור' תנחום בשם ר' אחא אמרו אפילו רשע וחוזר בו הקב"ה מקבלו שנאמר והבוטח בה' חסד יסובבנו.כד שישי ושמחי בת אדום זו קיסרין, יושבת בארץ עוץ זו פרס, גם עליך תעבר כוס תשכרי ותתערי.כה תם עונך בת ציון, ר' חלבו בשם ר' יוחנן אמר טובה היתה הסרת טבעתו של פרעה על ישראל במצרים מארבעים שנה שנתנבא עליהם משה, לפי שבזה היתה גאולה ובזה לא היתה גאולה, רשב"ל אמר טובה היתה הסרת

172

איכה רבה (וילנא) פרשה ה

 לא החריב את מקדשך, רבנן אמרין אמרו ישראל לפני הקב"ה אנו שלך ואומות העולם שלך מפני מה אין אתה חס על אומתך, ומלך אלקום עמו א"ר יצחק אמרו ישראל לפני הקב"ה שכחה מצויה בנו אבל אין שכחה מצויה בך ואין שכחה לפניך לפיכך את זכור (תהלים קל"ז) זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה, רבי אבא בר כהנא אמר פגרו פגרו, ור' לוי אמר פנון פנון, מאן דאמר פגרו פגרו, הה"ד (ירמיה נ"א) חומות בבל הרחבה ערער תתערער, מאן דאמר פנון פנון הה"ד עד היסוד בה אפילו יסודותיה מטון, הביטה וראה את חרפתנו ר'

173

איכה רבה (בובר) פתיחתא לא

 שגלו התחיל ירמיה מקונן עליהם איכה.פתיחתא לא. הוי מראה ונגאלה העיר היונה (צפני' ג א). מהו הוי מראה, הוי מפני האומה שנתתי אימתה על כל האומות אימתי ונגאלה. את מוצא בשעה שנגאלו ישראל ממצרים נפלה אימתן על כל האומות, הה"ד שמעו עמים ירגזון וגו' אז נבהלו אלופי אדום וגו' (שמות טו יד). העיר היונה. אומה שציינתי אותה במצות ומעשים טובים כיונה, אחר כל השבח הזה, לא שמעה בקול (ה') ולא לקחה מוסר בה' לא בטחה אל אלהיה לא קרבה (צפני' שם /ג'/ ב). כלה דלא שמעה מה היא לאו שטותא היא. א"ר ראובן לשון יוני הוא צווחין לשטותא מורא.

174

איכה רבה (בובר) פרשה א

 סקודה הייתי מעוונותי, סבורה הייתי שיהא מוחל לי על כל אחד ואחד, ולא הייתי יודע שהיו מביאין עלי שריגות. ד"א נשקד עול פשעי, אמרה כנסת ישראל סקודה הייתי מן המלכיות, סבורה הייתי שהוא מביאן עלי אחת אחת, ולא הייתי יודע שהוא מביאן עלי מכופלות, בבל וכשדים, מדי ופרס, יון ומקידונייא, אדום ושעיר. ישתרגו. הביא עלי משורגת, בבל קשיא מדי מתונה, יון קשיא אדום מתונה, כשדים קשיא ופרס מתונה, מקדונייא קשיא ושעיר מתונה, הה"ד מן קצת מלכוותא (תהא תקיפה) [תהוה תקיפא] ומינה (תהא) [תהוא] תבירה (דניאל ב מב), וכל אילין אתון עלי ולא כפרית ביה. עלו על צוארי. אע"פ שעלו על

175

איכה רבה (בובר) פרשה ב

 שדוד אומר למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני (תהלים ס ז). (אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון (תהלים קלז א), מלמד שהראהו הקב"ה לדוד חרבן בית ראשון וחרבן בית שני, ראשון על נהרות בבל, שני דכתיב זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה (שם שם /תהלים קל"ז/ ז). ד"א למען יחלצון ידידיך), אמר דוד לפני הקב"ה רבון כל העולמים למה כל אילין דרחמין לך מסכינין ועבדיהן עתירין, המד"א (אם יחלוץ) [יחלץ] עני בעניו (איוב לו טו), למה כל אילין דרחמין לך מטרפין ועבדיהון

176

איכה רבה (בובר) פרשה ד

 א"ל ר' ישמעאל בר יוסי למדנו ממך ג' דברים, ספוג יבש לאו משום שהוא מרפה /מרפא/ את המכה אלא משום שמשמר המכה, וגמי מבחוץ מן המוכן, ואין קורין בכתבי הקדש [אלא] מן המנחה ולמעלה, אבל שונין ודורשין בהם ואם צריך אדם לבדוק נוטל ובודק.[כא] שישי ושמחי בת אדום. זו קיסרין ורומי.[כב] תם עונתך בת ציון. ר' חלבו בשם ר' יוחנן אמר טובה היתה הסרת טבעת של פרעה ליוסף, מארבעים שנה שנתנבא עליהם משה, שבזו היתה גאולה, ובזו לא היתה גאולה. ריש לקיש אמר טובה היתה הסרת טבעתו של אחשורוש אל ישראל, מששים ריבוא נביאים שעמדו בימי אליהו, ולמה

177

איכה רבה (בובר) פרשה ה

 זכור את אשר עשה לך עמלק (דברים כה יז), אנו שכחה מצויה בנו, אתה אין שכחה לפניך, אין אתה נזכר להם, זכור ה' מה היה לנו. א"ר יצחק אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע אמרת זכור את אשר עשה, לנו עשה ולך לא עשה, בא דוד ופירשה זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה (תהלים קלז ו), ר' אבא בר כהנא ור' לוי חד אמר פנון פנון, וחד אמר פכרו פכרו, מאן דאמר פנון פנון עד יסודותיה מטון, המד"א ותמהר ותער כדה (בראשית כד כ), מאן דאמר פכרו פכרו אפילו יסודותיה מטון, המד"א חומות

178

קהלת רבה (וילנא) פרשה א

 מקום שהנחלים הולכים, למקום שישראל מתכנסין בעוה"ז שם הם מתכנסין לעוה"ב לעתיד לבא שנא' (שם /ישעיהו/ כ"ז) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלים.ט ד"א כל הנחלים הולכים אל הים כל הממון אינו עולה אלא למלכות אדום ומלכות אדום אינה מתמלאת לעולם דא"ר לוי כתיב (משלי כ"ז) ועיני האדם לא תשבענה ועיני אדום לא תשבענה תאמר משהממון נכנס באדום שוב אינו חוזר לבעליו ת"ל אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת למקום שהממון מתכנס למלכות אדום בעוה"ז משם הוא מתפזר לימות המשיח דכתיב (ישעיה כ"ג) והיה סחרה

179

קהלת רבה (וילנא) פרשה ה

 סיטרא אמר זה ודאי מוכן לעשות שליחותו מיד נפל קול הברה בעיר, פלוני נשוך בנחש ומת, ר' אלעזר הוה יתיב על בית הכסא אתא חד רומא ואקימיה ויתיב ליה, א"ל הדין לא אתי על מגן מיד בא נחש ונשכו ומת וקרא עליו הפסוק הזה (ישעיה מ"ג) ואתן אדם תחתיך, ואתן אדום תחתיך, ר' יצחק ב"ר אלעזר הוה מטייל על שונתא דימא דקיסרין ראה קולית אחת מתגלגלת ובאה והוה מצנע לה והיא מתגלגלת מצנע לה והיא מתגלגלת, אמר זו מוכנת לעשות שליחותה לבתר יומין עבר חד בלדר מן מלכותא איתגלגלת ביני ריגלוהי ונכשל ונפל ומת אזלון ופשפשוניה בשקיה ואשכחון יתיה טעון

180

קהלת רבה (וילנא) פרשה י

 מה את מצוי בין הגדרות מפני שפרצתי גדרו של עולם, תני רשב"י נחש פרץ גדרו של עולם, לפיכך נעשה ספקלאטור לכל פורצי גדרות, אמר רשב"ל בשעה שאמר הקב"ה לנחש על גחונך תלך, ירדו מלאכי השרת וקצצו ידיו ורגליו והלך קולו מסוף העולם ועד סופו בא נחש ולמד על מפלתה של אדום שנאמר (ירמיה מ"ו) קולה כנחש ילך, ורבנן מדמיין ליה להדין קרייה (בראשית ב') ושם הנהר השלישי חדקל, אומרים לחדקל מפני מה קולך נשמע, אמר ליה הלוואי נשתמע בין הנהרות, אומרים לפרת למה לית לך קלא משתמע כמה דקלין משתמע אומר להם מעשי מוכיחין עלי אדם זורע בי זריעת ירק

1234567891011121314151617181920