אדום

אדום מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5866 מקורות עבור אדום. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג

 המד"א (שמות כ"א) ולא ימות ונפל למשכב, אמר ר' לוי אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבש"ע לשעבר היית מאיר לי בין לילות ללילות, בין לילן של מצרים ללילן של בבל, בין לילן של בבל ללילן של מדי, ובין לילן של מדי ללילן של יון, ובין לילן של יון ללילן של אדום, ועכשיו שישנתי לי מן התורה ומן המצות נסמכו לי לילות ללילות, על משכבי בלילות, א"ר אלכסנדרא כשישנתי לי מן התורה ומן המצות נסמכו לי לילות ללילות, על משכבי בלילות, באו לילות.ב ד"א על משכבי בלילות, זה לילה של מצרים, בקשתיו את שאהבה נפשי, זה משה (במשה) בקשתיו ולא

162

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ד

 עשרה לבושין (תהלים צ"ג) ה' מלך גאות לבש הרי א', לבש ה' עוז הרי ב', התאזר הרי ג', (ישעיה נ"ט) וילבש צדקה כשרין הרי ד', (שם /ישעיהו נ"ט/) וילבש בגדי נקם הרי ה', תלבושת הרי ו', ויעט כמעיל קנאה הרי ז', (שם /ישעיהו/ ס"ג) זה הדור בלבושו הרי ח', מדוע אדום ללבושיך הרי ט', (תהלים ק"ד) הוד והדר לבשת הרי י', כדי ליפרע מאומות העולם שבטלו מישראל עשרת הדברות שהיו מצמצמים עליהן ככלה, וריח שמניך מכל בשמים, אמר ר' שמואל בר נחמן מה שמן זה חלק על ידי שאת מפטמו את מריח בו כמה ריחות, כך הפסוק הזה את דורש

163

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ח

 שמשפיל שריה מלמעלה, ואית ליה חמשה קריין, חד דכתיב (ישעיה כ"ד) והיה ביום ההוא יפקד ה' על צבא המרום במרום, ואחר כך, על מלכי האדמה, תרין (שם /ישעיהו/ י"ד) איך נפלת משמים הילל בן שחר, ואח"כ, נגדעת לארץ, תלתא (שם /ישעיהו/ ל"ד) כי רותה בשמים חרבי, ואחר כך, הנה על אדום תרד, ארבעה (תהלים קמ"ט) לאסור מלכיהם בזקים, ואח"כ, ונכבדיהם בכבלי ברזל, א"ר תנחומא לאסור מלכיהם בזקים, אלו שרים של מעלה, ונכבדיהם בכבלי ברזל, אלו שרים של מטה, חמשה (שם /תהלים קמ"ט/) לעשות בהם משפט כתוב, ואח"כ, הדר הוא לכל חסידיו הללויה, בארבעה דברים נמשלה גאותן של ישראל, בקציר, ובבציר,

164

רות רבה (וילנא) פתיחתות

 אביו במרוצה, אמר לו אביו מה את סבור שבכבודך את מתכבד, אין את מתכבד אלא בכבודי, מה עשה אביו הפליג דעתו ממנו, ולא היה בריה משגחת עליו, כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים נפלה אימתן על כל האומות, שנאמר (שמות ט"ו) שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען תפול עליהם אימתה ופחד, כיון שבאו לידי עברות ומעשים רעים, אמר להם הקב"ה מה אתם סבורים שבכבודכם אתם מתכבדים אין אתם מתכבדים אלא בשביל כבודי, מה עשה הקב"ה הפליג דעתו מהם קימעא ובאו עמלקים ונזדווגו להם לישראל, שנאמר (שמות י"ז) ויבא

165

רות רבה (לרנר) פרשה א

 לוקה, מבזה ולא מתבזה. והיה עולה אצל אביו בטרוניא. אמר לו אביו, מה את סבור בכבודך אתה מתכבד? אין אתה מתכבד אלא בכבודי. מה עשה? הפליג דעתו ממנו ולא היה בריה משגחת בו. כך ישראל בשעה שיצאו ממצרים. נפלה אימתן על בני העולם, שנאמ' שמעו [עמים ירגזון אז נבהלו] אלופי אדום תפול עליהם אימתה (שמות טו: יד - טז). כיון שבאו ישראל לידי עבירות ומעשים רעים אמר להם הב"ה (בכבודכם) [מה] אתם סבורים [שבכבודכם] אתם מתכבדי'? [אין אתם מתכבדין] אלא בכבודי. מה עשה? הפליג דעתו מהם. באו עמלקיים ונזדווגו עמה' שנא' [ויבא עמלק (שם /שמות/ יז: ח) ובאו כנענים שנא'] וישמע

166

אסתר רבה (וילנא) פתיחתות

 מהסרת טבעת, ופחדת לילה ויומם, בשעה שהכתבים פורחין, ולא תאמין בחייך, להיות עתידים ליום הזה.ב (שם /דברים כ"ח/) בבקר תאמר מי יתן ערב, בבקרה של בבל תאמר מי יתן ערבה, בבקרה של מדי תאמר מי יתן ערבה, בבקרה של יון תאמר מי יתן ערבה, בבקרה של אדום תאמר מי יתן ערבה, ד"א בבקר תאמר מי יתן ערב, בבקרה של בבל תאמר מי יתן ערבה של מדי, ובבקרה של מדי תאמר מי יתן ערבה של יון, ובבקרה של יון תאמר מי יתן ערבה של אדום, למה, מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה.ג (שם /דברים כ"ח/) והשיבך ה'

167

אסתר רבה (וילנא) פרשה א

 אלא עד מני טעמא יתשם, מאן אמר לי שאילו היה אבא קיים לא היה בונה אותו, לפיכך הוא כוללו עם הנביאים הה"ד ושבי יהודיא בנין ומצלחין וגו'.ב הוא חמשה לרעה וחמשה לטובה, חמשה לרעה (בראשית י') הוא היה גבור ציד, (שם /בראשית/ ל"ו) הוא עשו אבי אדום (במדבר כ"ו) הוא דתן ואבירם, (דה"ב =דברי הימים ב'= כ"ח) הוא המלך אחז, הוא אחשורוש, חמשה לטובה, (ד"ה =דברי הימים= א' א') אברם הוא אברהם, (שמות ו') הוא משה ואהרן, הוא אהרן ומשה, (ש"א =שמואל א'= י"ז) ודוד הוא הקטן, (דה"ב =דברי הימים ב'= ל"ב) הוא יחזקיהו, (עזרא ז') הוא עזרא עלה

168

איכה רבה (וילנא) פתיחתות

 שחטאו גלו, וכיון שגלו התחיל ירמיה מקונן עליהם איכה, (צפניה ג') הוי מראה ונגאלה העיר היונה, מהו הוי מראה הוי מפני האימה שנתתי אימתי על כל האומות אימתי ונגאלה, את מוצא בשעה שנגאלו ישראל ממצרים נפלה אימתן על כל האומות הה"ד (שמות ט"ו) שמעו עמים ירגזון וגו', אז נבהלו אלופי אדום וגו', העיר היונה, אומה שציינתי אותה במצות ומעשים טובים כיונה, אחר כל השבח הזה לא שמעה בקול ה' ולא לקחה מוסר בה' לא בטחה אל אלהיה לא קרבה, כלה דלא שמעה מה היא לאו שטותא היא, א"ר ראובן לשון יוני הוא צווחין לשטותא מורא הוי מראה הוי מקמי שטותא,

169

איכה רבה (וילנא) פרשה א

 אם אני מגלה אותם דרך מדבר הם מתים ברעב אלא הריני מגלה אותם דרך ארמנייא שהם כרכין ומחוזות ומאכל ומשתה מצוי להם, ד"א נשקד שקודה הייתי מעונותי וסבורה הייתי שימחול לי על כל עונותי אלא ישתרגו עשאן עלי סריגות סריגות הביא אותן עלי מכופלות בבל וכשדים, מדי ופרס, יון ומקדון, אדום וישמעאל, עשאן עלי סריגות בבל קשה ומדי מתונה, יון קשה ואדום מתונה כשדים קשה ופרס מתונה מקדון קשה וישמעאל מתונה, וכן (דניאל ב') מן קצת מלכותא תהוה תקיפא ומנה תהוה תבירה ובכל אילין לא כפרית באלהי אלא עלו על צוארי ומיחדת שמו בכל יום פעמים ואומרת (דברים ו') שמע

170

איכה רבה (וילנא) פרשה ב

 איכה רבה (וילנא) פרשה בא ההפך עלי בלהות (איוב ל) א"ר חנינא אמרה כנ"י =כנסת ישראל= לפני הקב"ה לשעבר הייתי אני מבהלת לאחרים כמד"א (אסתר ו') ויבהילו להביא את המן וכתוב אחד אומר (יחזקאל כו) בלהות אתנך ואינך, ואומר (שמות טו) אז נבהלו אלופי אדום ועכשיו הפוכה עלי, א"ר אחא לחליו של עמוד שהיתה מתהפכת בתוך הפלטייא והטיסה בצרור ונסמכה כך (תהלים פ"ח) עלי סמכה חמתך, תרדף כרוח נדיבתי, בני אדם שהם נדיבים וראויין לבא לי גאולה על ידיהם את מרדפן כרוח, וכעב עברה ישועתי, בני אדם שהם נדיבים וראויים לבא לי ישועה על ידיהם את מסיטן ומעבירן כעבים

1234567891011121314151617181920