אדום

אדום מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5866 מקורות עבור אדום. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

במדבר רבה (וילנא) פרשת קרח פרשה יח

 הזה אלא עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו שמואל ששקול כמשה ואהרן שנא' (תהלים צט) משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו עשרים וארבעה משמרות עומדות מבני בניו שכולם מתנבאים ברוה"ק =ברוח הקודש= (ד"ה =דברי הימים= א כה) כל אלה בנים להימן אמר אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום ולא ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה ועומדין מהן ומשה היה רואה לכך נשתתף לבא לאותה חזקה ששמע מפי משה שכולם אובדין וא' פליט והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש.ט [טז, ח] ויאמר משה אל קרח, מי שילך ומדבר עם יוסף אומר לשמעון שמע י"א שהיה מבקש

152

במדבר רבה (וילנא) פרשת חקת פרשה יט

 משלכם אתם נותנים שנא' (דברים ב) כי ה' אלהיך ברכך זה ארבעים שנה ה' אלהיך עמך לא חסרת דבר, דרך המלך נלך שאנו חוסמין את בהמתנו לא נטה ימין ושמאל זה קשה מכולם שאמרו לו בכל סביבותינו יש לנו רשות להרוג ולבוז אבל בגבלך לא נטה ימין ושמאל ויאמר אליו אדום לא תעבר בי זש"ה (תהלים קכ) אני שלום וכי אדבר המה למלחמה ומנין שכך אמר לו הקב"ה שאין מניחים אתכם לעבור ולא הכל מהם שאני הוא שרוצה שנא' (דברים ב) אל תתגר בם כי לא אתן לכם מארצם וכתיב וימאן אדום נתון את ישראל ואח"כ שלחו אל מלך מואב

153

במדבר רבה (וילנא) פרשת פינחס פרשה כא

 להרגך השכם להרגו ר"ש אומר מנין שהמחטיא את האדם יותר מן ההורגו שההורג הורג בעולם הזה ויש לו חלק לעוה"ב והמחטיא הורגו בעולם הזה ובעולם הבא שתי אומות קדמו את ישראל בחרב ושתים בעבירה המצרים ואדומים קדמו בחרב (שמות טו) אמר אויב ארדוף אשיג אריק חרבי (במדבר כ) ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך ושתים בעבירה מואבים ועמונים על אלה שקדמו בחרב כתיב (דברים כג) לא תתעב אדומי (שם /דברים כ"ג/) לא תתעב מצרי אבל אלו שקדמו בעבירה להחטיא את ישראל לא יבא עמוני ומואבי (שם /דברים כ"ג/) גם דור עשירי עד עולם.ה צרור את

154

דברים רבה (וילנא) פרשת דברים פרשה א

 מצור, עיר שמצירה ובמבצרה לישראל, ד"א עיר מצור שמבוצרת מכל מקום שאין אדם יכול לכבוש אותה, ד"א עיר מצור, עיר שהכל מבצרין אותה א"ר יוחנן היה דוד מתאוה ואומר מי יובילני עיר מצור מי יתן שאפרע ממנה אמר לו הקב"ה דוד ויכול אתה לה אמר לפניו רבש"ע מי נחני עד אדום אמר לפניו מי שכבר השליטני על אדום הוא משליט אותי אף על זו סגיאין ומנין ששלט דוד על אדום שנאמר (שמואל ב ח) וישם באדום נציבים, מהו נציבים ר' סימון אמר קסטרס, רבנן אמרי אדריאנטין, א"ר יהודה בר סימון א"ל הקב"ה דוד יודע אני שידיך חדות וחרוצות ואני מבקש

155

דברים רבה (וילנא) פרשת ואתחנן פרשה ב

 קול חתן וקול כלה כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה וככלה תעדה כליה וכנגדן ישראל מעטרים את הקדוש ב"ה בעשרה לבושין ואלו הן צדק לבשתי וילבשני (איוב כט) הרי שנים וילבש צדקה כשריון (שם /ישעיהו נ"ט/) וילבש בגדי נקם תלבושת הרי חמשה (דניאל ז) לבושיה כתלג חיור (ישעיה סג) מדוע אדום ללבושך (תהלים צג) ה' מלך גאות לבש לבש ה' עוז התאזר (שם קד) הוד והדר לבשת הרי י', ד"א שוש אשיש בה' למה"ד לאשה שהלך בעלה ובנה וחתנה למה"י =למדינת הים= כו' כדכתיב בפסיקתא עד שוש אשיש.

156

דברים רבה (וילנא) פרשת עקב פרשה ג

 לכם מנין ממה שקרינו בעניניו והיה עקב תשמעון.ב ד"א והיה עקב זש"ה (תהלים ס) לי גלעד ולי מנשה מהו גלעד אמר ריש לקיש כו' עד שהן מבני יהודה, ד"א מואב סיר רחצי אמר ר"ש בן חלפתא אמר הקב"ה שופת אני למואב יורה של פורענות, מהו על אדום אשליך נעלי אמר הקב"ה הכל מוכן לעשות תשובה ואני דורך גיתה של אדום בעקב רגלי אימתי והיה עקב תשמעון, אמר הקב"ה לישראל בני לא תהיו סבורים שאני עושה אתכם כעבד שאדונו מבקש למכור אותו קוריסין בכל מה שמוצא אלא כך אני מביא עליכם יסורין עד שתכינו את לבבכם אצלי, אמר רבי אחא

157

דברים רבה (ליברמן) פרשת דברים

 מי יובילני עיר מצור +תהלים ס' י"א+. ואין לי עוד מבצרות, מכל מקום לית מדינה דלית לה ניחוסיס, עיר שהכל מבצרין אותה. רבנין אמרי לא ראשו של פסוק סופו ולא סופו ראשו. מי יובילני, מי ינחני מי יתן לי אפרע ממנו. א"ל את לה, אמר להם מי שכבר נחני עד אדום, שנא' וישם באדום נציבים +שמואל ב' ח' י"ד+. אמ' דוד, מי יתן לי שאפרע ממנה, א"ל הקב"ה, דוד, ידיך חדות וחרוצות הן, ואני מבקש לרדות בהן את עולמי, כבר משה רבך ביקש להזדווג להם, ואמרתי לו רב לך אינו אומ' כאן אלא רב לכם, רב לך רב לתלמידך. א"ר

158

דברים רבה (ליברמן) פרשת עקב

 ושם אמו צרועה, שהלקה את ישראל בצרעת. יהודה מחוקקי, עלי לרפאת מה שעשה אחז, שנא' ויעש מזבחות לבעלים ולכל צבא השמים. ר' הונא בש"ר אחא בעזרת ישראל ובעזרת הנשים. מואב סיר רחצי +תהלים ס' י'+, אלו מואבים שהן בקיאין במרחצאות, שהן עתידין שיהיו מסיקין מרחצאות של ישראל לעתיד לבוא. על אדום אשליך נעלי +תהלים ס' י'+, אלו רומיים שהם בקיאים במנעלים, שהם עתידים לעשות מנעליהם של ישראל לעתיד לבוא. עלי פלשת אתרועעי, אלו פלשתים שהן בקיאין בתכבוסת ועתידין להיות מכבסין כליהם של ישראל לימות המשיח.ד"א לי גלעד, ארשב"ל אם יאמר לך אדם שאין הקב"ה מחיה מתים, אמור לו הרי

159

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

 ליה ומה את מקיים לסוסתי ברכבי פרעה, אלא רכב פרעה על סוס זכר וכביכול נגלה הקב"ה על סוס זכר הה"ד (תהלים יח) וירכב על כרוב ויעוף, אמר פרעה מה הסוס זכר הזה הורג בעליו במלחמה אלא הריני רוכב על סוסה נקבה, הה"ד לסוסתי ברכבי פרעה, חזר ורכב פרעה על סוס אדום על סוס לבן או בשחור כביכול נגלה הקב"ה על סוס אדום לבן שחור הה"ד (חבקוק ג) דרכת בים סוסיך סוסוון פגיין, יצא פרעה הרשע בשריון וכובע כביכול הקב"ה כן שנא' (ישעיה נט) וילבש צדקה כשרין הביא נפט כביכול הקב"ה כן שנאמר (תהלים יח) עביו עברו ברד וגחלי אש, הביא

160

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב

 ה' אל הנביא אשר השיבו, והלא דברים קל וחומר ומה אם זה שכיחש בו והאכילהו לחם כזבים זכה ששרתה עליו רוח הקדש, אתם אחינו בני אושא שקבלתם רבותינו במאכל אמת ומשתה ומטה עאכ"ו שישלם לכם הקב"ה שכר טוב, נכנס רבי יוסי ודרש (שמואל ב' ו') וישב ארון ה' בית עובד אדום הגתי וגו' (שם /שמואל ב' ו'/) ויגד למלך דוד לאמר ברך ה' את בית עובד אדום ואת כל אשר לו, באיזו זכות בעבור ארון האלהים, ובמה ברכו בבנים הה"ד (ד"ה =דברי הימים= א' כ"ו) עמיאל הששי יששכר השביעי, וכן הוא אומר (שם /דברי הימים א' כ"ו/) כל אלה מבני

1234567891011121314151617181920