אדום

אדום מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5866 מקורות עבור אדום. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת מצורע פרשה יח

 א'/), זו חוה, הה"ד ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואכל (בראשית ג, יב). ד"א איום ונורא, זה עשו, הה"ד ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול (בראשית כז, טו). ממנו משפטו ושאתו יצא, זה עובדיה. אמ' ר' יצחק עובדיה גר אדומי היה ומתנבא על אדום ולא יהיה שריד לבית עשו כי פי י"י דבר (עובדיה א, יח). ד"א איום ונורא זה סנחריב, מי בכל אלהי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי (ישעיה לו, כ). ממנו משפטו ושאתו יצא, אילו בניו, ויהי הוא משתחוה בית נסרך אלהיו וגו' (מ"ב =מלכים ב'= יט, לז). ד"א איום

142

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אחרי מות פרשה כב

 שליחותיה. מיד נפלה הברה בעיר איש פלוני בן איש פלוני נשכו נחש ומת. ר' לעזר הוה יתיב מטייל לבית הכסא אתא חד רומי ואקים יתיה ויתב ליה. אמ' לית הדא על מגן. מיד נפק חד חיוויא ומחא יתיה וקטל לההוא רומי. קרא עילויה ואתן אדם תחתיך (ישעיה מג, ד), ואתן אדום תחתיך. ר' יצחק בן אלעזר הוה קאים על חדא שוניתא דימא דקיסרין וראה קולית אחת שהייתה מתגלגלת ובאת והוה מצנע לה והיא מתגלגלא. אמ' זו מוכנת לעשות שליחותיה. לבתר יומין עבר חד בולדר איתגלגלת ביני ריגלוי ונכשל בה ונפל ומת. אזלון ופשפשוניה ואשכחון יתיה טעין כתבין בישין על יהודאי

143

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת אמור פרשה כט

 ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו (בראשית כח, יב). א"ר שמואל בר נחמן וכי עלת על דעתך שמלאכי שרת היו והלא לא היו אלא שרי אומות העולם. הראהו שרה של בבל עולה שבעים חוקים, ושל מדי עולה חמשים ושנים חוקים, ושל יוון מאה ושמונים חוקים, ושל אדום עולה עולה ואינו יודע כמה, אמ' לפניו רבון העולמים תאמר שיש לו ירידה, אמ' לו הקב"ה יעקב אפי' את חאמי ליה דמאטי לשמיא אנא מחית ליה, הה"ד אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קניך משם אורידך נאם י"י (עובדיה א, ד). ר' ברכיה ור' חלבו בשם ר' שמעון

144

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ב

 ז באותות, סימנין היו לכל נשיא ונשיא מפה וצבע על כל מפה ומפה כצבע של אבנים טובות שהיו על לבו של אהרן, מהם למדה המלכות להיות עושין מפה וצבע לכל מפה ומפה כל שבט ושבט נשיא שלו צבע מפה שלו דומה לצבע של אבנו ראובן אבנו אודם ומפה שלו צבוע אדום ומצוייר עליו דודאים, שמעון פטדה ומפה שלו צבוע ירוק ומצוייר עליו שכם לוי ברקת ומפה שלו צבוע שליש לבן ושליש שחור ושליש אדום ומצוייר עליו אורים ותומים, יהודה נפך וצבע מפה שלו דמותו כמין שמים ומצוייר עליו אריה, יששכר ספיר ומפה שלו צבוע שחור דומה לכחול ומצוייר עליו שמש

145

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ד

 עוזא בא לעוה"ב ויחר לדוד על אשר פרץ ה' וגו' מהו ויחר אר"א שנשתנו פניו כחררה מה טעם דלא כתיב ביה אף, מיד נתירא דוד להביאו אצלו שנא' (שם /שמואל ב' ו'/) ויירא דוד את ה' ביום ההוא ויאמר איך יבא אלי ארון ה' מה עשה דוד הטהו בית עובד אדום לעמוד שם שנאמר (שם /שמואל ב' ו'/) ולא אבה דוד להסיר אליו את ארון ה' וגו' ויטהו דוד בית עובד אדום הגתי לוי היה עובד אדום הגתי שכן מיחסו עם הלוים ועובד אדום ואחיו ס"ב ולמה נקרא שמו עובד ע"י שעבד לפני ה' כראוי אדום שהאדים פני דוד הוא

146

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ז

 שלא יצאו מא"י כשגלו למדי לכך לא נאמר כאן מחנה ולמה כתיב בגלות מדי מזכר עד נקבה רמז להם שעתידה מלכות מדי לגזור עליהם גזירות מזכר ועד נקבה שנאמר (אסתר ג) ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד וגו' אל מחוץ למחנה תשלחום הרי זה אמור כנגד גלות אדום שהחריבו ביהמ"ק והגלו את ישראל מארצם ולמה סמך גלות אדום אצל גלות בבל לפי שכשם שבבל חרב המקדש והגלה ישראל כך עשו אדומיים וכן הוא אומר (תהלים קלז) בת בבל השדודה הכתוב קרא לאדום בת בבל ואע"פ שגלות מדי מבדיל ביניהם במקרא לא עשה הכתוב כן אלא מפני שגלות

147

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה י

 מדה, ד"א וכשוכב בראש חבל זה היה המן שבקש להרוג את כל היהודים הם ובניהם ולבוז את ממונם ובקש לתלות את מרדכי לכך הגיע לו מדה כנגד מדה שמת הוא ובניו ולקח מרדכי ממונו לכך נאמר (משלי שם /כ"ג/) וכשוכב זה היה המן שמת מיתה משונה כד"א (יחזקאל לב) שמה אדום מלכיה וכל נשיאיה אשר נתנו בגבורתם את חללי חרב והמה את ערלים ישכבו ואת יורדי בור, (משלי שם /כ"ג/) בראש כד"א (אסתר ט) ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו, (משלי שם /כ"ג/) חבל אלו בניו שנאמר ותלו אותו ואת בניו על העץ ואין חבל

148

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יא

 בנ"י וגו', הה"ד (משלי ג) אל תקנא באיש חמס ואל תבחר בכל דרכיו איש חמס זה עשו הרשע, איש כמה דתימא (בראשית כה) ויהי עשו איש יודע ציד, חמס כמה דתימא (עובדיה א) מחמס אחיך יעקב, ומהו שאמר אל תקנא לפי שהיה גלוי לפני הקב"ה שעתידין ישראל שיהיו משועבדים תחת אדום ויהיו דחוקים ולחוצים ביניהם ועתידים ישראל להתרעם על זאת כשם שאמר מלאכי (מלאכי ג) אמרתם שוא עבוד אלהים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וגו' (שם /מלאכי ג'/) ועתה אנחנו מאשרים זדים גם נבנו עושי רשעה גם בחנו אלהים וימלטו, לפיכך אמר רוח הקודש ע"י שלמה אל תקנא באיש חמס

149

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יב

 שאפילו דבר קל לא היה בית המקדש חסר, זהב מופז ר' פטרוקי אחוי דר' דרוסאי בשם ר' ואיבו אבא אומר דומה לגפרית מוצתת באש ר' אבין אמר לשם מקומו נקרא זהב מאופז, זהב מזוקק בית ר"ל אמר מחתכים אותו כזיתים ומאכילים אותו לנעמיות והוא יוצא מזוקק, זהב פרוים, רשב"ל אומר אדום ודומה לדם הפר וי"א שעושה פירות א"ר חנינא בר יצחק יום שהכניס מנשה צלם להיכל יבשו כל אותן הפירות הה"ד (נחום א) ופרח לבנון אומלל ולעתיד לבא הכל חוזר דכתיב (ישעיה לה) פרוח תפרח ותגל וגו' מרכבו ארגמן ויעשו את הפרוכת תכלת וארגמן כרמיל ובוץ לפי שארגמן חשוב שבכולן

150

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד

 ס) לי גלעד ולי מנשה וגו' מואב סיר רחצי וגו' לי גלעד זה אחאב מלך ישראל שמת ברמות גלעד לי מנשה כמשמעו זה מנשה בן חזקיה, אפרים מעוז ראשי זה ירבעם בן נבט אפרתי, יהודה מחוקקי זה אחיתופל דקא אתי מיהודה מואב סיר רחצי זה גיחזי שלקה ע"י רחיצה, על אדום אשליך נעלי זה דואג האדומי אמרו ישראל לפני הקב"ה ומה נעביד מלכא דישראל מקללין (שם /תהלים/ נה) אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם אמר הקב"ה עלי לעשותם רעים אלו לאלו הה"ד עלי פלשת התרועעי עלי לפלש להם מעשים טובים ולעשותן רעים אלו לאלו תמן אמרו כתיב עלי פלשת התרועעי

1234567891011121314151617181920