אדום

אדום מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5866 מקורות עבור אדום. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

ויקרא רבה (וילנא) פרשת שמיני פרשה יג

 בגזרותיה על ישראל ואומר להם כתבו על קרן השור שאין לישראל חלק באלהי ישראל, ההולך קדמת אשור אמר רב הונא כל המלכיות נקראו על שם אשור שהיו מאשרין עצמן מישראל א"ר יוסי ברבי חנינא כל המלכיות נקראו על שם מצרים על שם שהיו מצירין לישראל, והנהר הרביעי הוא פרת הוא אדום שפרת ורבת בתפלתו של זקן, דבר אחר שפרת ורבת והצירה לעולמו של ישראל, דבר אחר שפרת ורבת והצירה לבנו, ד"א שפרת ורבת והצירה לביתו, ד"א פרת על שום סופה שנאמר (ישעיה סג) פורה דרכתי לבדי, אברהם ראה המלכיות בעיסוקן (בראשית טו) והנה אימה זו בבל על שם (שם) נבוכדנצר

132

ויקרא רבה (וילנא) פרשת תזריע פרשה טו

 ורבנן אמרי על שום רישיה דדהב (דניאל ב) אנת הוא ראשה די דהבא, ספחת זו מדי שהעמידה המן הרשע ששף כנחש על שום (בראשית ג) על גחונך תלך, בהרת זו יון שהיתה מבהרת בגזרותיה על ישראל ואומרת להן כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל, נגע צרעת זו אדום שבאתה מכחה של זקן, והיה בעור בשרו לנגע צרעת לפי שבעוה"ז הכהן רואה את הנגעים אבל לעוה"ב אמר הקב"ה אני מטהר אתכם הה"ד וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם.

133

ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה יח

 משפטו ושאתו יצא זו חוה הה"ד (בראשית ג) ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי וגו', ד"א איום ונורא הוא זה עשו הה"ד (שם /בראשית/ כז) ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול, ממנו משפטו ושאתו יצא זה עובדיה א"ר יצחק עובדיה גר אדומי היה והיה מתנבא על אדום (עובדיה א) ולא יהיה שריד לבית עשו, ד"א איום ונורא הוא זה סנחרב דכתיב (ישעיה לו) מי בכל אלהי הארצות האלה אשר הצילו את ארצם מידי, ממנו משפטו ושאתו יצא אלו בניו (מלכים ב יט) ויהי הוא משתחוה בית נסרוך אלהיו ואדרמלך ושראצר בניו הכהו בחרב, ד"א איום ונורא

134

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כט

 פתח (ירמיה ל) ואתה אל תירא עבדי יעקב מדבר ביעקב דכתיב (בראשית כח) ויחלום והנה סולם מוצב ארצה אמר ר' שמואל בר נחמן אלו שרי אומות העולם דאמר ר' שמואל בר נחמן מלמד שהראה הקב"ה ליעקב אבינו שרה של בבל עולה שבעים עווקים ושל מדי נ"ב ושל יון ק"פ ושל אדום עולה ולא יודע כמה באותה שעה נתיירא יעקב אבינו אמר אפשר שאין לזה ירידה אמר לו הקב"ה ואתה אל תירא עבדי יעקב אפילו הוא עולה ויושב אצלי משם אני מורידו הה"ד (עובדיה א) אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך אמר רבי ברכיה ור' חלבו ור' שמעון בן

135

ויקרא רבה (וילנא) פרשת בהר פרשה לד

 תהלים ק"ט/) להושיע משופטי נפשו א"ר איבו כתיב (דברים טו) נתן תתן לו א"ר נחמן כי בגלל הדבר הזה אהן עלמא מדמי לגלגלא דאנטילא דמלא מתרוקן דמתרוקן מתמלא תני בשם ר' אליעזר נקמתן של ישראל ביד עניים דכתיב (שם /דברים ט"ו/) וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא נקמתו של אדום ביד ישראל שנאמר (יחזקאל כה) ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל.י רבי אבהו בשם ר"א אמר צריכין אנו להחזיק טובה לרמאין שבהם שאלולי הרמאים שבהם כיון שהיה אחד מהם תובע בידי אדם והוא מחזירו מיד נענש למיתה שנאמר וקרא עליך אל ה' וגו' וכתיב (שם /יחזקאל/ יח)

136

ויקרא רבה (וילנא) פרשת בחקותי פרשה לה

 פרשת הים הגדול דכתיב ביה (ישעיה מג) כה אמר ה' הנותן בים דרך שאלמלא כן כיון שאדם יורד לתוכו מיד מת ר' תנחומא אמר אף ארץ ישראל דכתיב (תהלים קה) ויתן להם ארצות גוים ורבנן אמרי אף הרחמים דכתיב (שם /תהלים/ קו) ויתן אותם לרחמים ויש אומרים אף נקמתו של אדום דכתיב (יחזקאל כה) ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל.ט ד"א ונתתי גשמיכם בעתם ברביעית אתה אומר ברביעית או אינה אלא בערבי שבתות אמרו אפי' שנים כשני אליהו והגשמים יורדין בערבי שבתות אינן אלא סימן קללה הא מה אני מקיים ונתתי גשמיכם בעתם ברביעית.י ד"א ונתתי גשמיכם

137

ויקרא רבה (וילנא) פרשת בחקותי פרשה לו

 נאמר רבי ברכיה ורבנן ר' ברכיה אמר ע"י שהיה בן של יסורין ורבנן אמרי רואה אפרו של יצחק כאלו צבור על גבי המזבח ולמה נאמר באברהם וביצחק אף ולא נאמר ביעקב אף ע"י שהיתה מטתו שלימה לפניו אברהם יצא ממנו ישמעאל וכל בני קטורה יצחק יצא ממנו עשו וכל אלופי אדום אבל יעקב מטתו שלימה כל בניו צדיקים הה"ד (בראשית מב) כלנו בני איש אחד נחנו אין לי אלא אבות אמהות מנין ת"ל את את את ואין אתיא אלא אמהות דכתיב (שם /בראשית/ מט) שמה קברו את אברהם ואת שרה וגו' ולמה הוא מזכיר זכות אבות ומזכיר זכות הארץ עמהם

138

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה ו

 המשביע לגיונותיו אינו משביען אלא בסייף, לומר כל העובר על התנאין הללו תהא הסייף הזה עוברת על צוארו. ויקח משה חצי הדם (שמות כד, ו), מהיכן היה משה יודע חצי הדם, ר' יהודה בר' אילעאי אמ' הדם נחלק מאליו. ר' נתן אמ' מעשה ניסים נעשו בו, נעשה חציו שחור וחציו אדום. ר' יצחק אמ' בת קול יוצאת מהר חורב ואמרה לו למשה עד כאן חצי הדם. בר קפרא אמ' מלאך ירד מן השמים בדמות משה וחילקו, תני ר' ישמעאל בקי היה משה בהילכות דם ובחלקו. וישם באגנות (שם /שמות כ"ד, ו'/), ר' חונא בשם ר' אבין אמ' באגנת כת', לא

139

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת שמיני פרשה יג

 נקראו על שום אשור, על שום שהיו מתאשרים מישראל. אמ' ר' יוסי בר' חנינא כל המלכיות שנקראו על שום נינוה, על שום שהיו מתנוים לישראל. אמ' ר' יוסי בר' חנינא כל המלכיות שנקראו על שום מצרים, על שום שהיו מצירים לישראל. והנהר הרביעי הוא פרת (שם /בראשית ב' י"ד/), זו אדום שפרת ורבת בתפילתו שלזקן. ד"א שפרת ורבת והצירה לעולמו. ד"א שפרת ורבת והצירה לבנו. ד"א פרת שפרת ורבת והצירה לביתו. ד"א פרת על שום סופה, שאני עתיד ליפרע ממנה בסוף, הה"ד פורה דרכתי לבדי (ישעיה סג, ג). אברהם ראה את המלכיות בעיסוקן. והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו (בראשית

140

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת תזריע פרשה טו

 שום ראשה די דהבא, אנת הוא ראשה די דהבא (דניאל ב, לח). ספחת זו מדי, שהעמידה המן הרשע ששך עמה כנחש, על שום על גחונך תלך (בראשית ג, יד). בהרת זו יוון, שהיתה מבחרת בגזירותיה ואו' להן לישראל כתבו על קרן השור שאין להן חלק באלהי ישראל. נגע צרעת זו אדום, שבאת מן כוחו שלזקן, על שום והיה בעור בשרו לנגע צרעת (ויקרא יג, ב). לפי שבעולם הזה הכהן רואה את הנגעים אבל לעתיד לבוא אמ' הק' אני מטהר אתכם, הה"ד וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם (יחזקאל לו, כה). סליק פרשתא.

1234567891011121314151617181920