אדום

אדום מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5866 מקורות עבור אדום. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 לאביה (שופטים יא) וירדתי על ההרים וכי אל ההרים היתה הולכת אלא על הזקנים היא אומרת שהלכה להראות לזקנים שהיא בתולה טהורה, ולכך כתיב מדלג על ההרים, ד"א אמר ר' אלעזר מהו מדלג על ההרים אמר הקב"ה עשיתי לעשו שיהא מעמיד מלכים שנאמר (בראשית לו) ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום אם אני מניח לעשו שיהא מעמיד מלכים עוד היאך ישראל עומדין הריני מדלגן ועושה אותן אלופים שנאמר (שם /בראשית ל"ו/) אלה אלופי בני עשו, ואין הרים אלא עובדי כוכבים שנא' (זכריה ו) והנה ארבע מרכבות יוצאות מבין שני ההרים.ה בארץ מצרים, למה אינו אומר במצרים א"ר חנינא אמר

122

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יח

 הציל לחנניה וחביריו ובו הציל לדניאל מגוב אריות ובו משיח ואליהו מתגדלין, שנאמר (שם /ישעיה/ כא) אמר שומר אתא בקר וגם לילה, משל לאשה שהיתה מצפה לבעלה שפירש למדינת הים אמר לה יהא סימן הזה בידך בעת שתראי אותו סימן דעי שאני בא ואני קרוב לבא, כך ישראל מצפין משעמדה אדום אמר הקב"ה הסימן הזה יהיה בידכם ביום שעשיתי לכם תשועה ובאותו לילה היו יודעים שאני גואלכם ואם לאו אל תאמינו שלא קרבה העת, שנאמר (ישעיה ס) אני ה' בעתה אחישנה, ואומר (חגי ב) עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ וגו' והפכתי כסא ממלכות וגו', וכשם

123

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כ

 נשא אחותה אמר המלך הריני מסבבה שלא תראה קברה של אחותה ותחזור לה, מה עשה סיבבה מאחורי המדינה, כך אמר הקב"ה יהיו מסבבים את הדרך כדי שלא יראו עצמות אחיהם מושלכין בדרך ויחזרו למצרים, מה עשה הקב"ה נטל דמם של בני אפרים וטבל בו כליו כביכול שנא' (ישעיה סג) מדוע אדום ללבושך, אמר הקב"ה איני מתנחם עד שאנקום נקמתן של בני אפרים שנאמר ולא נחם אלהים.יב ד"א ולא נחם אלהים, אע"פ ששלחם פרעה לא נתנחם הקב"ה, מלה"ד למלך שנשבה בנו והלך אביו והצילו מן הלסטים והרגן והיה הבן אומר לאביו כך וכך עשו לי כך וכך הכו אותי ושעבדו

124

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כא

 א [יד, טו] ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי, הה"ד (תהלים לד) צעקו וה' שמע מהו כן אלא שתי ירושות הנחיל יצחק לשני בניו, הנחיל ליעקב הקול וכה"א (בראשית כז) הקול קול יעקב, והנחיל לעשו הידים שנאמר והידים ידי עשו, ועשו היה מתגאה בירושתו שנא' (במדבר כ) ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בחרב וגו', ויעקב מתגאה בירושתו שנא' (דברים כו) ונצעק אל ה' אלהי אבותינו, לע"ל =לעתיד לבוא= שניהן נוטלין שכרן, עשו נטל שכרו שנאמר (ישעיה לד) כי רותה בשמים חרבי הנה על אדום תרד, ויעקב נטל שכרו שנאמר (ירמיה ז) קול ששון וקול שמחה לכך כתיב

125

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כג

 חדש כי נפלאות עשה ובאיזה זכות אומרים ישראל שירה בזכות אברהם שהאמין בהקב"ה שנאמר (בראשית טו) והאמין בה', היא האמונה שישראל נוחלין בה ועליו הכתוב אומר (חבקוק ב) וצדיק באמונתו יחיה הוי תשורי מראש אמנה, מראש שניר, בזכות יצחק, וחרמון, בזכות יעקב, ממעונות אריות, גלות בבל ומדי, מהררי נמרים, זו אדום, ד"א תשורי מראש אמנה, א"ר נחמיה לא זכו ישראל לומר שירה על הים אלא בזכות אמנה שנאמר ויאמן העם וכתיב ויאמינו בה', א"ר יצחק היו רואין כל אותן נסים שנעשו להם ולא היה להם להאמין, אלא א"ר שמעון בר אבא בשביל האמנה שהאמין אברהם להקב"ה שנאמר והאמין בה' ממנה

126

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כה

 הקב"ה שמפקד לבני תורה אל תהא אומר על מה שלא שמעת שמעתי ולא תהא אוסר לאחרים ומתיר לעצמו אלא יהיו יוצאין מפיך נאמנין כשם שיצאו מפי משה ואני מראה לך יופי פנים אל פנים שנאמר (ישעיה לג) מלך ביפיו תחזינה עיניך, אמרו ישראל היאך אנו רואין פניך והלא מסרתנו ביד אדום שנא' (דניאל ז) דחילא ואימתני, אמר להם אל תיראו מהם שעתידים אתם שתאמרו לי היכן הם, הה"ד (ישעיה לג) את עם נועז לא תראה ואתם רואים שמחתה של ציון שנאמר (שם /ישעיהו ל"ג/) חזה ציון קרית מועדנו עיניך תראינה ירושלים נוה שאנן.ט ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו,

127

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 אתה עושה דין בעובדי כוכבים, אמר להם עד שתגיע עונתן ליבצר שנאמר (ישעיה כז) ביום ההוא כרם חמר ענו לה, כלום קוטף אדם את כרמו קודם שיתבשל, אלא מאחר שהוא מבושל הוא קוטפו ונותנו בגת ודורכו ומזמר והן עונין אחריו, כך אמר הקב"ה לישראל המתינו לי עד שתגיע עונתה של אדום ואני דורך אותה שנאמר (תהלים ס) על אדום אשליך נעלי אני פותח לכם ואתה עונים אחרי, לכך נאמר כרם חמר ענו לה, (ישעיה כז) אני ה' נוצרה לרגעים אשקנה אני הוא שמשמר אותה להשקותה כוסות הרבה שנאמר לרגעים אשקנה, אם בא אני להביט בהם מכלה אני אותם מן העולם,

128

שמות רבה (וילנא) פרשת תרומה פרשה לה

 מאתם זהב וכסף ונחשת, זהב זו בבל, שנאמר (דניאל ב) הוא צלמא ראשה די דהב טב, וכסף זו מדי שנאמר (שם /דניאל ב'/) חדוהי ודרעוהי די כסף, נחושת זו יון שנאמר (שם /דניאל ב'/) מעוהי וירכתיה די נחש, אבל ברזל אין כתיב כאן לא במקדש ולא במשכן למה שנמשל בו אדום שהחריבו בהמ"ק ללמדך שמכל המלכיות יקבל הקב"ה דורון לעתיד לבא חוץ מאדום, והרי בבל אף היא החריבה אותו אלא על שלא קעקעה אותו אבל אדום מה כתיב בה (תהלים קלז) האומרים ערו ערו עד היסוד בה עד עכשיו היסוד בה, לפיכך לא נכתב ברזל במשכן ובמקדש שמשולין בו אדום,

129

שמות רבה (וילנא) פרשת פקודי פרשה נא

 וגוזל, וגליות מנין שנאמר אימה זו בבל שנאמר (חבקוק א) איום ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא, חשכה זו מדי שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה, גדולה זו יון שנאמר (דניאל ח) וצפיר העזים הגדיל עד מאד וכעצמו נשברה הקרן הגדולה ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמים, נופלת עליו, זו אדום שנאמר (ירמיה מט) מקול נפלם רעשה הארץ, אמר הקב"ה כל ימים שיהיו בניך עסוקים בתורה ובקרבנות הם ניצולים מהן אלא עתידין בניך לבטל הקרבנות במה אתה מבקש שישתעבדו בניך בגיהנם או בגליות א"ר חנינא בר פפא אברהם בירר לו הגליות ומנין שנא' (דברים לב) אם לא כי צורם מכרם

130

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ו

 משביע את לגיונותיו אינו משביען אלא בסייף כלומר שכל העובר על התנאים הללו יהא הסייף הזה עובר על צוארו כך (שמות כד) ויקח משה חצי הדם, ומהיכן היה יודע משה חציו של דם ר' יהודה ברבי אילעי אמר הדם נחלק מאליו, ר' נתן אמר נשתנו מראיו ונעשה חציו שחור וחציו אדום בר קפרא אמר מלאך ירד בדמות משה וחלקו א"ר יצחק בת קול היתה יוצאת מהר חורב ואומרת עד כאן חציו של דם תני ר' ישמעאל בקי היה משה בהלכות דם וחלקו, וישם באגנות, ר' הונא בשם ר' אבין באגנת כתיב לא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה אמר

1234567891011121314151617181920