אדום

אדום מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5866 מקורות עבור אדום. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה טז

 ובלשון, ר' הונא בשם ר' אחא כל המלכיות נקראו לשם אשור על שם שהן מתעשרות מישראל, אמר ר' יוסי בר' יהודה כל המלכיות נקראו לשם נינוה על שם שהן מתנאות מישראל, אמר ר' יוסי בר' חלפתא כל המלכיות נקראו לשם מצרים על שם שמצירות לישראל, והנהר הרביעי הוא פרת זה אדום, פרת שהיפירה והיצירה לעולמו, פרת שפרת ורבת מברכתו שלזקן, פרת שאני עתיד להפר לה בסוף, פרת לשם סופה פורה דרכתי לבדי וגו' (ישעיה סג ג).(טו) [ויקח י"י אלהים את האדם] וגו' ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה א' עילה אותו היך מה דאת אמר ולקחום עמים וגו' (ישעיה

112

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לז

 נמרוד אין כת' כאן] אלא כנמרוד מה זה צד את הביריות בפיהם אף זה צד את הביריות בפיהם לא גנבת מן גנב עמך לא קטלת מן קטל עמך.הוא היה גבור וגו' חמשה הוא לרעה וחמשה הוא לטובה, [חמשה הוא לרעה] הוא היה גיבור ציד, הוא עשו אבי אדום (בראשית לו מג), הוא דתן ואבירם (במדבר כו ט), הוא המלך אחז (דה"ב =דברי הימים ב'= כח כב), הוא אחשורוש (אסתר א א), וחמשה הוא לטובה אברם הוא אברהם (דה"א =דברי הימים א'= א כז), הוא משה ואהרן (שמות ו כז), הוא אהרן ומשה (שם שם /שמות ו'/ כו), הוא חזקיהו

113

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מא

 טו) אמר ר' שמואל כמה דאתא בחליטין כן הוא אזיל בחליטין, אמר ר' אבין כשם שפתח בארבע מלכיות כך חותם בארבע מלכיות, את כדר לעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר (בראשית יד ט) כך חותם בארבע מלכיות מלכות בבל ומלכות מדי ומלכות יוון ומלכות אדום, ר' פינחס אמר משום ר' אבון והמה לא ידעו מחשבות י"י ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה (מיכה ד יב) למה כל אלה חברו (בראשית יד ג) כדי שיבואו ויפלו ביד אברהם ויהי בימי אמרפל וגו'.ויהי בימי אמרפל ר' תנחומה בשם ר' חייה רבה ר' ברכיה בשם

114

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מד

 שמעמדת שלשה כורש ודריוש ואחשוירוש, ואיל משולש זו יוון, ר' לעזר ור' יוחנן ר' לעזר א' כל הרוחות כיבשה ורוח מזרחית לא כיבשה, אמר ליה ר' יוחנן והכת' ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו (דניאל ח ד), והוא דעתיה דלא אמר מזרחה, ותור וגוזל זו אדום תור הוא אלא גוזלני, ויקח לו את כל אלה וגו' ר' יהודה א' שרי אומות העולם הראה לו, ר' נחמיה א' שרי ישראל הראה לו, על דעתיה דר' יודה קתדרין דדין כל קבל קתדרין דדין, על דעתיה דר' נחמיה ששם היתה סנהדרין גדולה שלישראל יושבת וחותכת דיניהן שלישראל, ואת

115

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סג

 בשדה, צד בבית איך מתקנין מילחא, צד בשדה היך מתקנין תיבנא, ר' חייא בר אבה אמר הפקיר עצמו כשדה, אמרו ישראל לפני הקב"ה רבון כל העולמים לא דיינו שנשתעבדנו לשבעים אומות אלא אף לזה שנבעל כנשים, אמר להם הקב"ה אף אני בו בלשון אני פורע ממנו הה"ד והיה לב גיבורי אדום ביום ההוא כלב אשה מצירה (ירמיה מט כב).ויעקב איש תם יושב אהלים שני אהלים, בית מדרשו שלשם ובית מדרשו של עבר.(כח) [ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו] קופדה טבא כסא טבא לפומיה.ורבקה אהבת את יעקב כל שהיתה שומעת קולו היתה מוספת אהבה עליו.(כט) [ויזד

116

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סה

 קראו גדול ויקרא את עשו בנו הגדול, אמו קראתו גדול את בגדי עשו בנה הגדול (בראשית כז טז), אמר להן הקב"ה אם בעיניכם גדול בעיני קטן שנ' הנה קטן נתתיך בגוים (עובדיה א ב), אמר רבבהו אמר ר' ברכיה לקבל תורא טבחא הה"ד כי זבח לי"י בבצרה וטבח גדול בארץ אדום (ישעיה לד ו) אמר ר' ברכיה טבח גדול בארץ אדום.(ב) [ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני] הה"ד כי יחנן קולו אל תאמן בו וגו' (משלי כו כה). חזקיה תרגמנא אמר כי שבע תועבות בלבו (שם שם /משלי כ"ו/) את מוצא תועבה אחת כת' בתורה וכת' בה עשר, כת'

117

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עה

 ל"ז/ יז) זה שהוא אביהם על אחת כמה וכמה.לפניו לזה שבא עתו ליטול מלכות לפניו, ר' יהושע בן לוי אמר חלש פורפירה וטלקיה קומוי, אמר ליה אין שני זרזרין ישנים על דף אחד.אל עשו אחיו אפילו עשו אלא אחיו.ארצה שעיר שדה אדום הוא אדום תבשילו אדום [ארצו אדומה גיבוריו אדומים לבושיהם אדומים פורע ממנו אדום בלבוש אדום, הוא אדום ויצא הראשון אדמוני (בראשית כה כה), ותבשילו אדום שנ' הלעיטני נא מן האדום האדום וגו' (שם שם /בראשית כ"ה/ ל), ארצו אדומה דכת' ארצה שעיר שדה אדום, גיבוריו אדומים שנ' מגן גיבוריהו מאדם (נחום ב ד), לבושיהן אדומים

118

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פג

 בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פגלו (לא) [ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום] וגו'. ר' יצחק פתח אלונים מבשן עשו משוטיך וגו' (יחזקאל כז ו) אמר ר' יצחק נמשלו אומות העולם בספינה מה ספינה זו עושים לה תורן ממקום אחר והוגנים ממקום אחר כך שמלה ממשרקה (בראשית לו לו) שאול מרחובות הנהר (שם שם /בראשית ל"ו/ לז) ואלה המלכים וגו'.נחלה מבהלת בראשונה (משלי כ כא) ואלה המלכים וגו', ואחריתה לא תבורך (שם שם /משלי כ'/) ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו (עובדיה א כא).[ואלה המלכים וגו'] אמר ר' אייבו קודם שיעמוד מלך בישראל

119

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה צט

 יחזקאל לז טז), חברו כתיב נעשו בני ישראל אגודה אחת, התקינו עצמן לגאולה, מה כתי' אחריו ועשיתי אותם לגוי אחד וגומ' (שם שם /יחזקאל ל"ז/ כב).את אשר יקרא אתכם באחרית הימים רבי סימון אמר מפלת גוג הראה להם היך מד"א באחרית הימים (יחזקאל לח טז) הנה על אדום תרד וגו' (ישעיה לד ה), רבי יהודה אמר בנין בית המקדש הראה להם היך מד"א והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית י"י (שם /ישעיהו/ ב ב), רבנן אמרי בא לגלות להם את הקץ ונתכסה ממנו, ר' יהודה בשם ר' אלעזר בר אבינא שני בני אדם נגלה להן הקץ וחזר ונתכסה

120

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה ק

 אלו לובשי קובעים, ואלו לובשי קיסים, אלו לובשי מכנסים, ואלו לובשי פמלליא, אלו מרובים באוכלסין, ואלו מועטין באוכלסין, באו מרובים ונפלו ביד מועטין, באי זו זכות, מברכתו של משה שאמר מחץ מתנים קמיו (דברים לג יא), ביד מי מלכות יון נופלת, ביד בני חשמונאי שהם משל לוי, יוסף כנגד מלכות אדום, זה בעל קרנים, וזה בעל קרנים, זה בעל קרנים בכור שורו הדר לו [וקרני ראם קרניו] (שם שם /דברים ל"ג/ יז), וזה בעל קרנים ועל קרניא עשר די בראשה (דניאל ז כ), זה פירש מן הערוה, וזה נידבק בערוה, זה חס על כבוד אביו, וזה ביזה על כבוד אביו,

1234567891011121314151617181920