אדום

אדום מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5866 מקורות עבור אדום. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

מדרש תנאים לדברים פרק ו

 מונעין מעשיהן בניהן ובנותיהן כדי שיבאו אבותינו לארץ וימצאו אותה מלאה ברכה. וכן את מוצא כשהיו אבותינו במצרים מהוא או' (יא י) לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם כשהייתם שם היתה מתברכת בשבילכם, לא עכשו שאין ברכה עליה כדרך שהייתם שם. וכן את מוצא בארון האלהים שירד לבית עובד אדום הגתי ונתברך בשבילו שנ' (ש"ב ו יא) ויברך ה' את בית עובד אדום ואת כל ביתו והלא דברים קל וחומר ומה ארון שלא נעשה לא לשכר ולא להפסד אלא לשברי לוחות שבו נתברך בשבילו קל וחומר לצדיקים שבעבורם נברא העולם וכן הוא אומר (ברא' ל ל) ויברך ה' אותך

92

מדרש תנאים לדברים פרק יד

 הארצות אמר לו הקב"ה (שם יט כב) את מי חרפת וגדפת ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור (שם לה) היאך הכם כאדם שהוא שותה כוס וזו היא גבורתו של הקב"ה: נבוכדנצר כתיב ביה (יר' נא לד עיי"ש) אכלני הממני נבוכדנצר מלך בבל וכת' בו (שם מד) ופקדתי על בל בבבל: אדום שהיא בוזזת את ישראל כת' בה (עוב' א יח) ולא יהיה שריד לבית עשו אמר הקב"ה לאומות העולם שוטים שבעולם אם נגע אדם בבנו של מלך כלום יש לו חיים בעולם וישראל הלא נקראו בנים שנ' בנים אתם לה' אלהיכם נוגעים אתם בהם ואני מניח אתכם והלא כת' (זכ'

93

מדרש תנאים לדברים פרק כג

 היה שלא יבא אדומי ביש' לעולם אמרת מפני מה נתרחקו עמון ומואב אלא על ידי שלא קדמו בלחם ובמים והרי הדברים קל וחומר מה אם מי שנ' בהן על דבר אש' לא קד' את' בל' ובמ' אמ' תורה לא יבואו בכם לעולם מי שנ' בהן (במד' כ יח) ויאמר אליו אדום לא תע' בי פן בח' אצ' לק' דין הוא שלא יבאו בישראל לעולם מה ת"ל לא תתעב אד' להודיע מה גרם: לא תתעב מצ' כי גר הי' באר' אמר ר' יהושע בן קרחה גדולה היא הטובה שאדם עושה עם חבירו בדין היה שלא יבא מצרי בישראל לעולם אמרת מפני

94

מדרש תנאים לדברים פרק לב

 עמד וראה וצפה ונסתכל שנ' (חבק' ג' ו) עמד וימדד ארץ אמ' איזו אומה בעולם יכולה לקבל את התורה ולא מצא אלא ישראל לכך נאמ' למ' בני יש': ד"א בהנ' על' גו' מלמד שהניח המקום חלקן של אומות בתוך גיהנם שנ' (יחז' לב כב; כט) שם אשור וכל קהלה שמה אדום ומלכיה מי נוטל עשרן של אלו והמונם הוי אומ' אלו ישראל לכך נאמ' למס' בני יש': ד"א בהנ' על' גו' כשהנחיל המקום מן האומות יראי חאט וכשרים שבהן: בהפ' בני אדם זה דור הפלגה שנ' (ברא' יא ט) ומשם הפיצם ה': יצב גבו' עמ' ר' אליעזר בן של ר'

95

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 עז לעמו יתן אמרו לו אם כן ה' יברך את עמו בשלום: ד"א ה' מסיני בא מלמד כשם שהרעיש הקב"ה את השמים ואת הארץ ביום מתן תורה כך הוא עתיד להרעיש בו את כל העולם כולו ביום שיפרע בו משעיר שנ' (שופ' ה ד - ה) ה' בצאתך משעיר בצ' משד' אדום ארץ רעשה הר' נז' מפני ה' מה ת"ל זה סיני מפני ה' אלהי ישר' אלא מלמד כשם שהרעיש הקב"ה את השמים ואת הארץ ביום מתן תורה כך הוא עתיד להרעיש בו את כל העולם כולו ביום שיפרע בו משעיר: ד"א ה' מסיני בא מלמד כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל

96

מגילת תענית (ליכטנשטיין) הסכוליון

 בשיר לעבודה זרה וכותבין על קרניו של שור ועל מצחי חמורים אין לבעליו חלק בעליון כשם שהיו הפלשתים עושים שנאמר וחרש לא ימצא וגו' והיתה הפצירה פים למחרשות ולאתים וכשגברה יד בני חשמונאי בטלום ויום שבטלום עשאוהו יום טוב.בארבעת עשר לסיון אחידת מגדל צור. היא קסרי בת אדום היושבת בין החולות והיא היתה יתד תקועה לישראל בימי יון מפני שלא היו יכולים לכבשה מה שהיו בה גבורים וכשגברה יד בני חשמונאי כבשוה והוציאום משם והושיבוה ישראל יום שכבשוה עשאוהו יום טוב./חמשה עשר בסיון/ בחמיסר ביה ובשתת עשר ביה גלו אנשי בית שאן ואנשי בקעתא. ואף הם היו לישראל

97

סדר עולם רבה (ליינר) פרק ט

 ליינר) פרק טויבאו [בני ישראל] כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם, ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן (במדבר כ), שנסתלקה הבאר, שנת הארבעים היתה, וראש חדש ניסן היה, בו בפרק וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום וגו' (שם /במדבר/ כ יד), עשו שם ישראל ג' חדשים, ויעל אהרן הכהן וגו', ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר (שם /במדבר/ לג), כיון שמת אהרן, נסתלקו ענני כבוד, ובאו הכנעניים להלחם עם ישראל, וישמע הכנעני מלך ערד וגו' (שם /במדבר/ לג מ), ומה שמועה שמע, שמע שמת

98

סדר עולם רבה (ליינר) פרק יג

 לשמואל ושאול, ויהי מיום שבת הארון וגו' (שם /שמואל א'/ ז ב), בתחלת אלו העשרים שנה הביאו את אהל מועד לנב, ואף על פי שהיה ארון ה' בקרית יערים, בנב היו מקריבין כל י"ג שנה וז' שנים בגבעון, בסוף עשרים העלה דוד את ארון ה' מקרית יערים אל בית עבד אדום הגתי, וישב ארון ה' בית עבד אדם הגתי שלשה חדשים וגו' (שמואל ב ו יא), הא למדנו שלא נתברך עבד אדום אלא בעבור ארון האלהים. בן שנה שאול במלכו וגו' (שמואל א יג א), שמואל אמר לשאול בשעה שמשחו וירדת לפני הגלגל וגו' (שם /שמואל א'/ י ח), ירד

99

סדר עולם רבה (ליינר) פרק יט

 מלך ישראל, מיכן אתה מחשב כמה שנים פרנס אלישע את ישראל, מי"ט שנה ליהושפט, ועד עכשיו, היו יותר מששים שנה, בשנת שתים ליואש מלך ישראל מלך אמציה, בן עשרים וחמש שנה (אמציה) [היה] במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם (שם /מלכים ב'/ יד ב), בשנת י"ב לאמציה, הוא הכה את אדום בגי מלח וגו' (שם /מלכים ב'/ יד ז), ויהי אחרי בוא וגו', ויחר אף ה' וגו', ויהי בדברו אליו וגו' (דברי הימים ב כה), מה היא העצה אשר יעץ המקום עליו, ויועץ אמציהו מלך יהודה וגו', וישלח יואש מלך ישראל וגו', אמרת הנה הכית וגו', ולא שמע אמציהו וגו',

100

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה י

 זה הולך לעשות שליחותו, מיד נפלה הברה בעיר פלוני, בן פלוני נשכו נחש ומת, רבי אלעזר הוה יתיב מטייל בבית הכסא, אתא חד רומאי ותרכיה וקדים יתיה ויתיב ליה אמר לית דין על מגן, מיד נפק חד חויא ומחא יתיה וקטל יתיה, וקרא עליו (ישעיה מג) ואתן אדם תחתיך ואתן אדום תחתיך, רבי יצחק בר אלעזר הוה קאים ומטייל על משוניתא דימא דקיסרין ראה שם קולית אחת, והוה מצנע לה והות מתגלגלא, מצנע לה והות מתגלגלא, אמר זאת מוכנת לעשות שליחותה, עבר חד בלדר ונכשל בה ונפל ומת אזל פשפשוניה ואשכחוניה טעין כתבין בישין על יהודאי דקיסרין, טיטוס הרשע נכנס

1234567891011121314151617181920